شرايط لازم

۱. رعايت شرايط ذکر شده در مادهٔ ۹ و ۱۰ قانون کار


۲. در قرارداد کار نمى‌توان مزايايى کمتر از آنچه در قانون کار پيش‌بينى شده است منظور کرد.


۳. در قرارداد کار بايد نوع کار، حقوق و مزايا، ساعات کار، محل انجام کار و تاريخ عقد قرارداد کار مشخص شود.

مدارک مورد نياز

۱. همراه داشتن يک نسخه (از چهار نسخهٔ تنظيم شده) از قرارداد کتبى توسط کارگر


۲. همراه داشتن يک نسخه از قرارداد کتبى توسط کارفرما


۳. همراه داشتن يک نسخه از قرارداد کتبى توسط تشکل کارگرى


۴. ارسال يک نسخه از قرارداد کتبى به ادارهٔ کل محل کار

محل مراجعه

۱. ادارهٔ کار و امور اجتماعى محل کار


۲. دفتر تنظيم و نظارت روابط کار


۳. دفتر معاونت تنظيم و نظارت روابط کار

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: دفتر معاونت تنظيم و نظارت روابط کار