مدارک مورد نياز

همراه داشتن نامهٔ مبنى بر شکايت يا درخواست رسيدگى

محل مراجعه

تهران: ادارهٔ کل بازرسى کار


شهرستان‌ها: ادارات کار و امور اجتماعى