مدارک مورد نياز

همراه داشتن نامهٔ مبنى بر شکايت يا درخواست رسيدگى

محل مراجعه

۱. دادگاه مربوط به محل شکايت


۲. تهران، ادارهٔ کل بازرسى کار