مدارک مورد نياز

همراه داشتن نامهٔ مبنى بر شکايت يا درخواست رسيدگى

محل مراجعه

تهران:خيابان آزادي، ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، ادارهٔ کل بازرسى کار، تلفن: ۹-۹۳۰۰۳۱


شهرستان‌ها: ادارات کار و امور اجتماعى