شرايط درخواست‌کننده

اشخاص حقيقى و حقوقى

مدارک مورد نياز

ارائهٔ حواله از ادارات کل بازرگانى استان


- براى خريداران مقاطع ساختمانى جهت مصرف در طرح‌هاى ملى و صنعتى يا واحدهاى مستقل دولتى نظير شهرداري، مترو، و ... معرفى بالاترين مقام دستگاه مربوط به شرکت ملى فولاد ايران کافى است.

محل مراجعه

تهران: معاونت مالى و بازرگانى شرکت ملى فولاد ايران، خيابان وليعصر، شارهٔ ۶۸۵، طبقهٔ ۱۲


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارات کل معادن و فلزات

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران:

۱. معاونت مالى و بازرگانى شرکت ملى فولاد ايران


۲. دفتر مديرعامل شرکت ملى فولاد ايران


۳. ادارهٔ کل تأمين و توزيع کالاى وزارت بازرگانى

استان‌ها و شهرستان‌ها

ادارات کل معادن و فلزات