شرايط درخواست‌کننده

اشخاص حقيقى و حقوقى

مدارک مورد نياز

ارائهٔ حواله از ادارات کل بازرگانى استان

محل مراجعه

تهران: معاونت مالى و بازرگانى شرکت ملى فولاد ايران، خيابان وليعصر، شارهٔ ۶۸۵، طبقهٔ ۱۲


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارات کل معادن و فلزات

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. معاونت مالى و بازرگانى شرکت ملى فولاد ايران


۲. دفتر مديرعامل شرکت ملى فولاد ايران


۳. ادارهٔ کل تأمين و توزيع کالاى وزارت بازرگانى

استان‌ها و شهرستان‌ها

ادارات کل معادن و فلزات