شرايط درخواست‌کننده

۱. بخش‌هاى خصوصى که داراى گواهينامهٔ اکتشاف معدن باشند.


۲. کارخانه‌هاى مصرف‌‌کنندهٔ مواد معدنى

مدارک مورد نياز و مراحل انجام کار

۱. بررسى مدارک متقاضى توسط هيئت ترک تشريفات مزايده


۲. تعيين شرايط واگذارى توسط کميسيون ۸۳ قانون محاسبات عمومى


۳. اخذ سپردهٔ تضمين حسن انجام کار


۴. انعقاد قرارداد استخراج و فروش

محل مراجعه

تهران: خيابان سميهٔ غربي، وزارت معادن و فلزات


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارات کل معادن و فلزات

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. ادارات کل ستاد مرکزى


۲. معاونت معدنى و بهره‌بردارى


۳. دفتر وزير

استان‌ها و شهرستان‌ها

ادارات کل معادن و فلزات