معيارهاى پذيرش طرح‌هاى نمونه‌سازى

۱. کليهٔ طرح‌هايى که نتايج آن مورد نياز بخش‌هاى مختلف وزارت صنايع (ادارات کل ستادى و استان‌ها) است.


۲. کليهٔ‌ طرح‌‌هايى که نتايج آنها مورد نياز واحد توليدى خاصى نيست، ولى براى بخش صنعت از نظر محيط‌زيست، افزايش کيفيت محصولات، کاهش هزينه‌ها و ... مفيد است.

شرايط درخواست‌کننده

۱. درخواست‌کننده بايد توانايى علمى و فنى و امکانات متناسب با طرح پيشنهادى را دارا باشد.


۲. متقاضى براى تدوين استاندارد، نياز به تأييد ادارهٔ کل خدمات مهندسى وزارت صنايع دارد.


۳. متقاضى بايد مدارکى دال بر تشخيص صلاحيت توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه کند.

مدارک مورد نياز

درخواست مشروح متقاضى طبق برگه‌هاى ارائه شده

محل مراجعه

تهران: خيابان استاد نجات‌اللهي، چهارراه شهيد کلانتري، وزارت صنايع، طرح تحقيق و بررسي

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

مرحلهٔ اول: مجرى طرح


مرحلهٔ دوم: معاونت پژوهش و فن‌آورى