شرايط درخواست‌کننده

۱. ثبت واحد تحقيقاتى به صورت شرکت يا مؤسسه در داخل کشور

۲. تهيهٔ محل مناسب براى تحقيق و استقرار لوازم و تجهيزات پژوهشى


۳. ارائهٔ عملکرد فعاليت‌هاى انجام شده و اجراى حداقل يک طرح تحقيقاتى کاربردى در طول مدت اعتبار مجوز تحقيقات


۴. جواز تأسيس واحد تحقيقاتى و در صورت لزوم تأييد سازمان محفاظت محيط‌زيست

مدارک مورد نياز

۱. تأييد طرح تحقيقاتى صنعتى کاربردى که در طول اعتبار مجوز تحقيقات انجام گرفته است، به همراه گزارشى از فعاليت‌هاى انجام شده


۲. اساسنامه، برگهٔ ثبت شرکت‌ها و روزنامهٔ رسمى (موضوع فعاليت شرکت نيز بايد تحقيقاتى باشد)


۳. گزارش بازديد از واحد تحقيقاتى به وسيلهٔ کارشناس ذيربط و تأييد سازمان حفاظت محيط‌زيست (در صورت لزوم)

محل مراجعه

استان‌ها: ادارات کل صنايع استان


تهران: وزارت صنايع، ادارهٔ کل تحقيق و توسعه، خيابان استان نجات‌اللهي، چهارراه کلانترى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

مرحلهٔ اول: معاون پژوهش و فن‌آورى


مرحلهٔ دوم: ادارهٔ کل ارزشيابي، بازرسى و روابط کار

استان‌ها

مديرکل صنايع استان