شرايط درخواست‌کننده

۱. بخش دولتى


۲. بخش تعاونى


۳. بخش‌هاى خصوصى ايرانى

مدارک مورد نياز و مراحل انجام کار

۱. تکميل برگ درخواست موافقتنامهٔ اصولى اکتشاف توسط متقاضى


۲. سه برگ نقشهٔ توپوگرافى به مقياس ۲۵۰۰۰۰/۱که محدودهٔ موردنظر براى عمليات اکتشاف با اشکال هندسى منظم که اضلاع آن به موازات طول و عرض جغرافيايى بوده و حداقل نسبت به يک نقطه ثابت روى نقشه توجيه شده باشد.


۳. تصوير شناسنامه و نشانى کامل اشخاص حقيقى


- در صورتى که متقاضى اشخاص حقوقى (شرکت‌ها) باشند: رونوشت اساسنامهٔ مندرج در روزنامهٔ رسمى متضمن آگهى تأسيس و آخرين تغييرات اعضاى هيئت مديره و مديرعامل و صاحبان امضاى مجاز


۴. سپردان تعهد براى بخش خصوصى ايراني، اعمّ از حقيقى و حقوقي، که مشمول لايحهٔ قانونى مصوّب ۲۹/۱۰/۱۳۳۷ مبنى بر مداخلهٔ کارکنان دولت در معاملات دولتى و کشورى نباشند.


۵. بررسى مدارک و در صورت نداشتن منع قانوني، صدور موافقتنامهٔ اصولى اکتشاف


۶. بازديد و ميله‌گذارى در محدودهٔ موافقتنامهٔ اصولى اکتشاف


۷. ارائهٔ طرح اکتشاف توسط درخواست‌کننده


۸. اعزام کارشناس و اظهارنظر دربارهٔ قابليت اجراى طرح


۹. ابلاغ موافقت يا اجراى طرح اکتشاف به متقاضى


۱۰. انجام عمليات اکتشاف براساس طرح مصوب


۱۱. ارائهٔ گزارش پايان عمليات اکتشاف


۱۲. اعزام کارشناس و اظهارنظر دربارهٔ عمليات اکتشاف


۱۳. بررسى گزارش کارشناس و ساير مدارک ارائه شده، در کميسيون گواهينامهٔ اکتشاف


۱۴. صدور گواهينامهٔ اکتشاف، در صورت تأکيد کميسيون و ابلاغ به درخواست‌کننده

محل مراجعه

تهران: خيابان سميهٔ غربي، وزارت معادن و فلزات


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارات کل معادن و فلزات

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. ادارات کل ستاد مرکزى


۲. معاونت معدنى و بهره‌بردارى


۳. دفتر وزير

استان‌ها و شهرستان‌ها

ادارات کل معادن و فلزات