شرايط درخواست‌کننده

۱. داشتن حداقل پنجاه درصد مواد اوليهٔ مورد نياز


۲. داشتن مجوز از وزارت صنايع و کشاورزى


۳. دريافت پرسشنامهٔ احداث واحد کشت و صنعت از سازمان کشاورزى يا ادارهٔ کل صنايع استان

مدارک مورد نياز

۱. ارائهٔ درخواست کتبى


۲. تکميل و تحويل دو نسخه پرسشنامه؛ يک نسخه به سازمان کشاورزى و يک نسخه به ادارهٔ کل صنايع استان


۳. ارائهٔ آگهى رسمى تأسيس شرکت

محل مراجعه

تهران

۱. معاونت توسعه صنعتى وزارت صنايع، خيابان استاد نجات‌اللهي، چهارراه شهيد کلانترى


۲. معاونت کشت و صنعت وزارت کشاورزي، خيابان بلوار کشاورز


۳دارهٔ کل ارزشيابي، بازرسى و روابط کار

استان‌ها

سازمان کشاورزى و ادارهٔ کل صنايع استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

مرحلهٔ اول: ادارهٔ کل برنامه‌ريزى وزارت صنايع


مرحلهٔ دوم: ادارات کل توسعهٔ کشت و صنعت وزارت کشاورزى


مرحلهٔ سوم: ادارهٔ کل ارزشيابي، بازرسى و روابط کار


مرحلهٔ چهارم: ادارهٔ کل بازرسى و ارزشيابى وزارت کشاورزى

استان‌ها

۱. مديرکل صنايع استان


۲. مديرکل کشاورزى استان