شرايط درخواست‌کننده

داشتن مجوز از وزارت صنايع جهت نقل و انتقال پروانه‌هاى صنعتى بين اشخاص حقيقى و حقوقى

مدارک مورد نياز

۱. درخواست کتبى متقاضى متضمن چگونگى نقل و انتقال، مکان جابه‌جايى و مشخصات کامل واحد توليدى پروانه‌هاى صنعتى مربوط


۲. تعهد متقاضى جهت جواز صنعتى و راه‌اندازى کامل در محل جديد

محل مراجعه

استان‌ها: ادارهٔ کل صنايع استان


تهران: ادارات کل تخصصى ذيربط وزارت صنايع، خيابان استاد نجات‌اللهي، چهارراه شهيد کلانتري

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

مرحلهٔ اول: ادارات کل تخصصى ذيربط


مرحلهٔ دوم: معاونت صنايع فلزى يا غيرفلزى


مرحلهٔ سوم: ادارهٔ کل ارزشيابي، بازرسى و روابط کار

استان‌ها

مديرکل صنايع استان