شرايط درخواست‌کننده

داشتن مجوز صنعتى

مدارک مورد نياز

۱. مجوز صنعتى


۲. معرفى‌نامه از معاونت توسعهٔ صنعتي، ادارهٔ کل نظارت بر اجراى طرح‌ها يا ادارهٔ کل صنايع استان

محل مراجعه

شرکت شهرک‌هاى صنعتى استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

۱. مديرعامل شرکت شهرک‌هاى صنعتى استان


۲. مديرعامل شرکت شهرک‌هاى صنعتى ايران به نشاني: تهران، خيابان کريم‌خان‌زند، خيابان ايرانشهر، ساختمان شمارهٔ ۲۱۷


۳. ادارهٔ کل ارزشيابي، بازرسى و روابط کار