شرايط درخواست‌کننده

۱. واحدهاى توليدى فعال مستقر در محدوده‌هاى ۱۲۰ کيلومترى تهران و ۵۰ کيلومترى اصفهان که فاقد پروانه يا مجوز صنعتى باشند.


۲. زمان شروع بهره‌بردارى پس از تاريخ ۳۰/۶/۱۳۶۴ باشد.

مدارک مورد نياز

۱. درخواست کتبى متقاضى


۲. ارائهٔ هر گونه مدرکى که تداوم توليد انبوه واحد را اثبات کند (نظير گواهى پرداخت ماليات، عوارض، بيمه و ...)


۳. ارائهٔ گواهى از ادارهٔ کل نظارت بر مواد غذايى و بهداشتى در مورد اين گونه واحدها


۴. ارائهٔ گواهى مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى در مورد کالاهاى مشمول استاندارد اجبارى


۵. ارائهٔ مدارک مربوط به تملک کارگاه و يا اجاره‌نامه


۶. پرداخت هزينه‌‌هاى قانونى صدور مجوز

محل مراجعه

استان‌ها: مديرکل صنايع استان تهران يا اصفهان (بسته به مورد)

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

مرحلهٔ اول: مديرکل صنايع تخصصى ذيربط


مرحلهٔ دوم: معاون فلزى يا غيرفلزى (بسته به مورد)


مرحلهٔ سوم: ادارهٔ کل ارزشيابي، بازرسى و روابط کار

استان‌ها

مديرکل صنايع استان تهران يا اصفهان (بسته به مورد)