۱ررسى و مطالعه و ارزيابى فعاليت صنعتى موردنظر توسط سرمايه‌گذار به منظور انتخاب نوع فعاليت صنعتى و محل اجراى آن


۲راجعه به ادارهٔ کل صنايع استان موردنظر براى دريافت پرسشنامه، به استثناى توليد انواع خودرو (شامل سواري، وانت، مينى‌بوس، اتوبوس، کاميون، دوچرخه و موتورسيکلت و ماشين‌آلات راه‌سازي) که متقاضى مى‌‌تواند پرسشنامه را از ادارهٔ کل صنايع استان دريافت دارد؛ ولى براى بررسى و صدور مجوز، متقاضى بايد به ادارهٔ کل نظارت بر ارجاى طرح‌هاى صنعتى مراجعه کند.


۳کميل پرسشنامه توسط متقاضى و ارائهٔ آن به ادارهٔ کل صنايع استان و در موارد خاص به ادارهٔ کل نظارت بر اجراى طرح‌ها


۴ررسى پرسشنامه توسط ادارهٔ کل صنايع استان ذيربط و در موارد استثنا توسط ادارهٔ کل نظارت بر اجراى طرح‌‌ها


۵رآورد هزينهٔ صدور جواز تأسيس و اعلام آن به متقاضى براى واريز به حساب شمارهٔ ۳۱۰ خزانه به ميزان نيم در هزار سرمايهٔ ثابت تا سقف مبلغ يک ميليون ريال


۶دور جواز تأسيس از طرف ادارهٔ کل صنايع استان و يا ادارهٔ کل نظارت بر اجراى طرح‌ها

محل مراجعه

استان‌ها: ادارات کل صنايع استان


تهران: ادارهٔ کل نظارت بر اجراى طرح‌ها (در موارد خاص) واقع در خيابان استاد نجات‌اللهي، چهارراه شهيد کلانتري

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

مرحلهٔ اول: ادارهٔ کل نظارت بر اجراى طرح‌ها


مرحلهٔ دوم: معاون توسعهٔ صنعتي


مرحلهٔ سوم: ادارهٔ کل ارزشيابي، بازرسى و روابط کار

استان‌ها

مديرکل صنايع استان ذيربط


تذکر: کليهٔ مديران وزارت صنايع حداقل هفته‌اى ۴ ساعت ملاقات عمومى دارند که با گرفتن وقت قبلى يا تماس تلفنى مى‌توان به آنان مراجعه کرد و دربارهٔ اين مورد و نيز ساير موارد مذکور در اين راهنما به مشاوره و گفت‌وگو پرداخت.