شرايط درخواست‌کننده

داشتن مجوز از وزارت صنايع

مدارک مورد نياز

۱. ارائهٔ درخواست


۲. دو نوبت آگهى در روزنامه‌اى کثيرالانتشار، مشعر بر گم شدن مجوز


۳. ارائهٔ تصوير مجوز قبلي، و در صورت عدم امکان، ذکر مشخصات کامل آن با آخرين اصلاحات


۴. ارائهٔ تعهدنامهٔ محضرى مبنى بر قبول کليهٔ عواقب و خسارت‌هاى ناشى از گم شدن مجوز و صدور المثناى آن


۵. تقبل پرداخت هزينه‌هاى مربوط به صدور مجوز المثنى

محل مراجعه

استان‌ها: ادارات کل صنايع استان


تهران: ادارهٔ کل تخصصى ذيربط در وزارت صنايع، خيابان استاد نجات‌اللهي، چهارراه شهيد کلانترى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

مرحلهٔ اول: معاون توسعهٔ صنعتى يا معاون تخصصى ذيربط


مرحلهٔ دوم: ادارهٔ کل ارزشيابى و بازرسى و روابط کار

استان‌ها

مديرکل صنايع استان