راهنماى درخواست خريد محصولات مسى

شرايط درخواست‌کننده

۱. داشتن کارخانهٔ توليد محصولات مسي، از قبيل: واحد سازندهٔ سيم و کابل، سيم لاکي، سيم‌هاى مخابراتى و همچنين محصولات نيمه‌ساختهٔ مسى که توليد آنها منحصراً از طريق مواد اوليهٔ اين شرکت انجام شود و امکان استفاده از قراضهٔ مسى را نداشته باشند.


۲. ارائهٔ پروانهٔ بهره‌بردارى و گواهينامهٔ استاندارد توليد محصولات فوق.


۳. هيچ‌گونه سهميه‌بندى در توزيع مفتول مسى وجود ندارد.

مدارک مورد نياز

۱. درخواست کتبى نشان‌‌دهندهٔ هويت واحد توليدى (در صورت مراجعه براى اولين بار)


۲. ارائهٔ کُد اقتصادى همنام با تقاضا و فعاليت واحد يا شخص حقيقى

محل مراجعه

تهران: خيابان وليعصر، پايين‌تر از پارک ساعي، شمارهٔ ۱۰۹۱، شرکت ملى صنايع مس ايران، طبقهٔ چهارم

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: دفتر مديرعامل شرکت ملى صنايع مس ايران


رفسنجان: مجتمع مس سرچشمه، دفتر مديريت