شرايط درخواست‌کننده

داشتن فعاليت صادراتى در امور صنعتي

مدارک مورد نياز

۱. ارائهٔ درخواست


۲. ارائهٔ برگ ارزبرى کالا

محل مراجعه

تهران، ادارهٔ کل توسعهٔ صادرات وزارت صنايع، خيابان استاد نجات‌اللهي، چهارراه شهيد کلانترى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

مرحلهٔ اول: مديرکل توسعهٔ صادرات


مرحلهٔ دوم: معاون اقتصادى و امور بين‌الملل


مرحلهٔ سوم: ادارهٔ کل ارزشيابي، بازرسى و روابط کار