شرايط درخواست‌کننده

۱. سازمان‌ها و شرکت‌هاى وابسته به وزارت معادن و فلزات


۲. شرکت‌هاى تعاونى معدنى


۳. بخش‌هاى خصوصى ايرانى

مراحل انجام کار

۱. انجام عمليات اکتشاف توسط متقاضى براساس طرح تصويب شده


۲. ارائهٔ گزارش پايان عمليات اکتشاف و درخواست اعزام کارشناس توسط متقاضى


۳. اعزام کارشناس و اظهارنظر در مورد کفايت عمليات اکتشاف


۴. بررسى گزارش کارشناس و ساير مدارک ارائه شده توسط متقاضى در کميسيون گواهينامهٔ اکتشاف


۵. صدور گواهينامهٔ اکتشاف در صورت تأييد کميسيون و ابلاغ آن به متقاضى

محل مراجعه

تهران: خيابان سميهٔ غربي، وزارت معادن و فلزات


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارات کل معادن و فلزات

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. ادارات کل ستاد مرکزى


۲. معاونت معدنى و بهره‌بردارى


۳. دفتر وزير

استان‌ها و شهرستان‌ها

ادارات کل معادن و فلزات