شرايط درخواست‌کننده

داشتن مجوز از وزارت صنايع طبق دستورالعمل ۱/۴۰۰۷ مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۳

مدارک مورد نياز

۱. ارائهٔ درخواست کتبى


۲. ارائهٔ مدرک معتبر سابقهٔ فعاليت توليدى واحد قبل از تاريخ ۳۰/۶/۱۳۶۴


۳. ارائهٔ تعهد لازم مبنى بر رعايت کامل ضوابط و مقررات زيست‌محيطى


۴. ارائهٔ گواهى از ادارهٔ کل نظارت بر مواد غذايى و بهداشتى توسط واحدهايى که در رشته‌هاى غذايى و بهداشتى فعاليت دارند

محل مراجعه

استان‌ها: ادارهٔ کل صنايع استان


تهران: ادارات کل تخصصى ذيربط وزارت صنايع

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

مرحلهٔ اول: مديرکل صنايع تخصصى ذيربط


مرحلهٔ دوم: معاون فلزى يا غيرفلزى (بسته به مورد)


مرحلهٔ سوم: ادارهٔ کل ارزشيابي، بازرسى و روابط کار

استان‌ها

مديرکل صنايع استان تهران يا اصفهان (بسته به مورد)