ارائهٔ پروانهٔ ساختمان و گواهى پايان‌کار که مساحت زيربناى واحد مسکونى به تفکيک راه‌پله، پارکينگ، انباري، موتورخانه و ... در آن قيد شده باشد به بانک اعطاکنندهٔ تسهيلات.


تذکر: علاوه بر تخفيف سود تسهيلات بخاطر رعايت الگوى مصرف مسکن چنانچه متقاضى اقساط خود را به موقع پرداخت کند، کمک سود همان اقساط به حساب پس‌انداز او واريز مى‌شود (در دورۀ فروش اقساطى فقط يک بار کمک سود پرداخت مى‌گردد)