مسکن اجتماعى مسکنى است که مساحت مفيد آن از ۵۰ مترمربع بيشتر نيست.

شرايط واگذارى

۱. داشتن حساب در صندوق پس‌انداز بانک مسکن


۲. نداشتن زمين يا مسکن


۳. تأهل


۴. حداکثر سن ۴۰ سال


۵. حداکثر حقوق و مزاياى فرد متقاضى به گواهى حکم استخدامى يا ليست بيمه، بيشتر از ۲۴ هزار تومان نباشد.

چگونگى واگذارى

واگذارى واحدهاى مسکن اجتماعى از طريق آگهى در روزنامه‌ها يا شعب بانک مسکن به اطلاع عموم مى‌رسد و چنانچه تعداد متقاضيان بيش از تعداد واحدهاى آگهى شده باشد، بانک براساس ميزان سپرده و بيشترين امتياز، افراد متقاضى را اولويت‌‌بندى و گزينش خواهد کرد.