مدت استفاده از تسهيلات کمک سود ۱۵ سال است که شامل دو دورهٔ مشارکت مدنى و دوره فروش اقساطى مى‌شود. در صورتى که طول دوره مشارکت مدنى سازندگان انفرادى از ۱۲ ماه بيشتر گردد، کمک سود تسهيلات تعلق نخواهد گرفت ولى بهرحال مى‌توانند از کمک سود دوران فروش اقساطى براى مدت ۱۴ سال استفاده کنند.مرجع تشخيص دريافت کمک سود بانک خواهد بود.

جدول ميزان کمک سود متعلقه

شرح شرح زيربنا سقف تسهيلات مشمول دريافت کمک سود(به هزار ريال) ميزان مشارکت مدنى کمک سود فروش اقساطى دارندگان حساب پس‌انداز مسکن در دوره و اجاره به شرط تمليک غيردارندگان حساب پس‌انداز مسکن
شهرهاى بزرگ(تهران، مشهد،تبريز، اصفهان و شيراز) تا ۵۰ مترمربع ۱۰۰۰۰ ۶% ۶% ۵%
۵۱ تا ۷۵ ۱۵۰۰۰ ۶% ۶% ۵%
ساير شهرها تا ۵۰ ۱۰۰۰۰ ۶% ۶% ۵%
۵۱ تا ۱۲۰۰۰ ۶% ۶% ۵%
۸۱ تا ۱۰۰ ۱۵۰۰۰ ۶% ۶% ۵%