۱. متأهل


۲. حداقل سن ۳۰ سال


۳. حداقل ۵ سال سابقه سکونت متوالى در شهر محل تقاضا و يا حداقل سپرى شدن ۲ سال از زمان انتقال رسمى محل کار به شهر محل تقاضا


۴. داشتن توان مالى براى احداث مسکن