۱. ميانگين موجودى هر دوره محاسبه مى‌شود.


۲. ميانگين موجودى دوره‌هاى انتظار براى تعيين امتياز کل اعطاى تسهيلات با هم جمع مى‌شوند. حاصل جمع همان امتياز کل يا مبلغ تسهيلات قابل پرداخت خواهد بود.


تذکر:


- دارندهٔ حساب مى‌تواند امتياز خود را به بستگان درجه اول (پدر، مادر، فرزند يا همسر) خود منتقل کند.


- هيچ محدوديتى براى انتقال امتياز به شهر ديگرى غير از محل افتتاح حساب وجود ندارد.