۱. کاهش دورهٔ انتظار از ۶ ماه براى ساخت و ۹ ماه براى خريد به ۴ ماه


۲. افزايش دربارهٔ بازپرداخت تسهيلات از ۲۰ سال به ۲۵ سال


۳. افزايش سقف تسهيلات اعطايى از ۲۵ ميليون ريال به ۳۵ ميليون ريال


تذکر: امتياز سپرده‌‌گذاران مشمول قبل از تاريخ ۱/۷/۷۴ و پس از تاريخ ۲۸/۱۲/۷۵ با ضوابط عمومى صندوق پس‌انداز مسکن محاسبه و با امتياز زمان شمول جمع خواهد شد.