شرايط درخواست‌کننده

۱. گواهى قبولى در آزمون‌هاى مربوط به سابقهٔ کار حرفه‌اى


۲. دارندگان مدرک علمى دکترى با حداقل ۱ سال کارآموزى يا سابقهٔ کار


۳. دارندگان مدرک کارشناسى ارشد با حداقل ۲ سال کارآموزى يا سابقهٔ کار


۴. دارندگان مدرک کارشناسى با حداقل ۳ سال کارآموزى يا سابقهٔ کار

مدارک لازم

۱. برگ عضويت در سازمان نظام مهندسى


۲. اصل و تصوير مدرک تحصيلى


- براى فارغ‌التحصيلان خارج از کشور ارائهٔ اصل ارزشنامهٔ دائمى الزامى است.


۳. ارائهٔ برگ تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان وزارت فرهنگ و آموزش عالى


۴. ارائهٔد اصل و تصوير پايان معافيت دائم (کفالت يا پزشکي) متولدان ۱۳۳۴ به بعد


۵. اصل و تصوير شناسنامه


۶. ارائهٔ گواهى سابقهٔ کار به شرح: ليسانس ۳ سال، فوق‌ليسانس ۲ سال و دکترى ۱ سال.


توضيح:


- اگر سابقهٔ کار از شرکت خصوصى ارائه گردد بايد:


۱. طبق متن درخواستى وزارت مسکن و شهرسازى باشد


۲. تصوير روزنامهٔ رسمى کشور که شرکت در آن ثبت شده باشد


۳. رتبه‌بندى سازمان برنامه و بودجه با تصوير پروانهٔ اشتغال مديرعامل


- اگر سابقه از دستگاه‌هاى دولتى ارائه گردد بايد:


- گواهى اشتغال به کار در سازمان مربوط که حاوى شروع به کار، نوع کار و نوع استخدام باشد.


۷. دو قطعه عکس ۴?۶


۸. فيش پرداخت مبلغ ۶۰،۰۰۰ ريال پس از تحويل مدارک به مسئول مربوط به حساب ۹۰۰ خزانه‌دارى نزد بانک مرکزى به نام معاونت نظام مهندسى و اجراى ساختمان

محل مراجعه

تهران: معاونت نظام مهندسى و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازى