از آنجا که پروانه اشتغال براى مدت ۳ سال معتبر است وزارت مسکن و شهرسازى ظرف مدت يک ماه نسبت به تجديد يا تمديد پروانه به شرط دارا بودن شرايط لازم، اقدام مى‌کند.

مدارک لازم


۱. تسويله حساب سازمان نظام مهندسى


۲. اصل پروانه اشتغال


۳. يک قطعه عکس ۴?۳


۴. تصوير شناسنامه


۵. پرداخت ۶۰،۰۰۰ ريال به حساب ۹۰۰ خزانه‌دارى کل نزد بانک مرکزى به حساب وزارت مسکن و شهرسازى و ارائه اصل و تصوير فيش بانکى بعد از تحويل مدارک.


۶. مفاصاحساب دارايى

محل مراجعه

تهران: معاونت نظام مهندسى و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازى