شرايط و مدارک مورد نياز

دانشجويى که جريان تحصيل وى به عللى خارج از اراده و اختيار او، با مشکل مواجه شده باشد.

مدارک مورد نياز (بسته به مورد)

مدارک مبنى بر خاص بودن وضعيت دانشجو

محل مراجعه

۱. معاونت دانشجويى دانشگاه


۲. معاونت آموزشى يا رئيس دانشگاه

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. دفتر نظارت و ارزيابى آموزش عالى


۲. معاونت آموزشى وزارتخانه


۳. دفتر وزارتى