طبق آيين‌نامهٔ مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالي، مربيان، استادياران، دانشياران، استادان دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتى که واجد شرايط مندرج در آيين‌نامه باشند، مى‌توانند درخواست فرصت مطالعاتى کنند، دانشگا‌ه‌هايى که داراى هيئت مميزه هستند، رأساً در اين مورد اقدام مى‌کنند. دانشگا‌ه‌هاى فاقد هيئت مميزه بايد مدارک لازم را به دفتر امور پژوهشى ارسال دارند.

مدارک مورد نياز

فرم‌هاى الف، ب، ج و فرم ارتقا که قبلاً به دانشگاه‌ها ارسال شده است و تمام دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتى که داراى سهميه هستند در جريان امر قرار دارند.