راهنماى درخواست مجوز تأسيس مراکز پژوهشى

۱. ارائهٔ درخواست کتبى


۲. تکميل فرم مربوط و بررسى موضوع در معاونت پژوهشى


۳. اعلام نتايج به دفتر گسترش آموزش عالى


۴. بررسى نظرات معاونت پژوهشى در دفتر مذکور


۵. ارسال اطلاعات به شوراى گسترش آموزش عالى


۶. ابلاغ رأى شورا به متقاضى

محل مراجعه

معاونت پژوهشى وزارت فرهنگ و آموزش عالى