۱. جمع‌آورى و طبقه‌بندى آمارى و اطلاعات لازم دربارهٔ کليه لوازم و تجهيزات آموزشى و تحقيقاتى و کمک آموزشى و مواد مصرفى موجود در دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالى و مراکز تحقيقاتى کشور و وزارت فرهنگ و آموزش عالى


۲. جمع‌آورى و طبقه‌بندى اطلاعات لازم دربارهٔ سازندگان (توليدکنندگان) و فروشندگان لوازم و تجهيزات و مواد مصرفى آموزشى و تحقيقاتى در سراسر جهان و تنظيم و طبقه‌بندى اطلاعات مذکور به منظور انتخاب لوازم و تجهيزات و مواد مناسب


۳. جمع‌آورى و تنظيم اطلاعات مربوط به پيشرفت‌هاى علمى در زمينه‌هاى فوق در دنيا و انعکاس مداوم آنها به مراکز علمى و آموزشى و تحقيقاتى کشور


۴. ايجاد هماهنگى در تشخيص اولويت نياز دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالى و مراکز تحقيقاتى کشور به لوازم و تجهيزات با توجه به برنامهٔ پنج سالهٔ آينده


۵. ايجاد هماهنگى در تهيهٔ لوازم و تجهيزات و مواد مصرفى


۶. ايجاد هماهنگى در زمينهٔ خدمات پس از فروش (آموزش و نصب راه‌اندازى و تأمين قطعات يدکي) مورد نياز بين فروشندگان و مؤسسات فوق


۷. برآورد نياز ارزي، تنظيم بودجهٔ ارزى و اختصاصى ارز مورد نياز دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالى و مراکز تحقيقاتى کشور با توجه به اولويت‌هاى تعيين شده


۸. اخذ پيش‌فاکتور، ضمن هماهنگى لازم با دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالى و مراکز تحقيقاتى مربوط


۹. بررسى و تأييد پيش‌فاکتورهاى لوازم و تجهيزات و مواد مصرفى مورد نياز دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالى و مراکز تحقيقاتى کشور که به امضاى بالاترين مقام سازمان مربوط رسيده باشد.


۱۰. صدور اجازهٔ ترخيص کليهٔ لوازم و تجهيزات و مواد مصرفى از گمرک کشور


۱۱. هماهنگى در بهره‌گيرى از امکانات موجود (لوازم و تجهيزات) به نحو مطلوب در زمينهٔ امور تعمير و آموزش و خودکفايى و نوآورى