سازمان متقاضي، در صورت دارا بودن شرايط فوق، مى‌تواند از طريق مکاتبه با دفتر امور پژوهشى فرم‌ها و آيين‌نامهٔ مربوط را دريافت کند.


۱. داشتن فضاى مستقل و کافى


۲. داشتن لوازم آزمايشگاهى و کتب و مجلات ضرورى


۳. داشتن حداقل ۳ نفر عضو هيئت علمى پژوهشى تمام وقت و ۳ نفر نيمه وقت براى تشکيل يک گروه پژوهشى


۴. داشتن ۹ نفر عضو هيئت علمى پژوهشى تمام وقت و ۶ نفر نيمه وقت براى تشکيل پژوهشکده


۵. داشتن ۲۷ نفر عضو هيئت علمى پژوهشى تمام وقت و ۱۸ نفر نيمه وقت براى تشکيل پژوهشگاه


۶. مشخص بودن منابع مالى


۷. ارسال اساسنامهٔ مرکز تحقيقاتى مورد درخواست