شرايط درخواست‌کننده

۱. دانشگاه، مؤسسهٔ آموزش عالى يا سازمان دولتى


۲. اعضاى هيئت علمي، دانشجويان مقاطع کارشناسى ارشد و دکترا

مدارک مورد نياز و مراحل انجام کار

۱. بررسى پيش‌فاکتور


۲. صدور مجوز


۳. تأييد و امضاى مجوز


۴. ثبت مجوز در دفتر


۵. تفکيک مجوز

محل مراجعه

تهران: دفتر تهيه و توزيع کتب و نشريات خارجى


شهرستان‌ها: معاونت پژوهشى دانشگاه‌هاى وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

مرحلهٔ اول، دفتر تهيه و توزيع کتب و نشريات خارجى


مرحلهٔ دوم، دفتر معاونت پژوهشى وزارت فرهنگ و آموزش عالى


مرحهٔ سوم، دفتر بازرسى و رسيدگى به شکايات وزارت فرهنگ و آموزش عالى

شهرستان‌ها

دانشجويان و اعضاى هيئت علمى شهرستان‌ها بايد ابتدا به مسئولان دانشگاه و در صورت عدم حل مشکل به مديريت دفتر مراجعه کنند.