اخذ تضمين ملکى از دانشجويان بورسيهٔ اعزامى به خارج از کشور

۱. معرفى بورسيه از ادارهٔ کل بورس و امور دانشجويان خارج به دفتر حقوقى براى اخذ تضمين ملکى


۲. معرفى بورسيه به کارشناس رسمى دادگسترى براى تعيين ارزش ملک


۳. در صورتى که ملک در رهن بانک يا ساير وزارتخانه‌ها باشد اخذ موافقت بانک با وزارتخانهٔ ذيربط براى ترهين مازاد ضرورى است.


۴. مراتب با استفاده از فرم‌هاى تنظيم شده توسط دفتر حقوقى (فرم ملکى و تعهد کارمندي) براى تنظيم سند به يکى از دفاتر اسناد رسمى منعکس مى‌شود.


۵. در صورتى که ارزش ملک از قيمت تعيين شده کمتر باشد مابه‌التفاوت به صورت چک با ضمانت کارمندى دريافت مى‌شود.


۶. سند تنظيم شده توسط نمايندهٔ دفتر حقوقي، بورسيه و ضامن وى امضا مى‌شود.


۷. يک نسخه از تصوير سند مأخوذه، به ادارهٔ کل بورس و امور دانشجويان خارج ارسال مى‌شود. (ميزان تعهد براى اعضاى هيئت علمى دانشگاه‌ها يکصد ميليون ريال و براى ديگران دويست ميليون ريال است.)


۸. چنانچه محل وقوع ملک غير از تهران باشد، نامه‌اى به انضمام فرم‌هاى مربوط به محل دانشگاه ارسال و طيّ آن بورسيه براى تنظيم سند معرفى مى‌شود


۹. کليهٔ مراحل فوق توسط دانشگاه محل انجام خواهد شد و نمايندهٔ دفتر حقوقى دانشگاه براى امضاى سند در دفترخانه حاضر مى‌شود


۱۰. انجام امور مربوط به تعويض وثيقه و لغو تعهد

اخذ تعهد ذمّه‌اى از دانشجويان انصرافى

۱. معرفى دانشجو از ادارهٔ کل امور دانشجويان داخل به دفتر حقوقى


۲. در صورت عدم بضاعت مالى دانشجو، موضوع به معاونت حقوقى و امور مجلس گزارش مى‌شود تا در صورت موافقت نسبت به تقسيط بدهى اقدام گردد.


۳. در صورت موافقت معاونت حقوقى و امور مجلس، دانشجو براى تنظيم سندِ تعهد ذمّه‌اى به ضمانت دو کارمند رسمي، به دفترخانه معرفى مى‌شود.


۴. بررسى و تأييد تعهد مأخوذه و ارسال آن به ادارهٔ کل امور دانشجويان داخل براى انجام اقدامات بعدى

اخذ تعهد ذمّه‌اى از فارغ‌التحصيلان رشتهٔ دبيرى

۱. معرفى فارغ‌التحصيل از سوى ادارهٔ کل امور دانشجويان داخل به دفتر حقوقى به منظور تقسيط بدهى


۲. کسب موافقت‌هاى لازم


۳. معرفى فارغ‌التحصيل به دفترخانهٔ اسناد رسمى براى تنظيم سندِ تعهد ذمّه‌اى


۴. ضبط اصل سند محضرى در دفتر حقوقى و ارسال تصوير آن به ادارهٔ کل امور دانشجويان داخل براى انجام اقدامات بعدى


۵. دريافت مرتب و ماهيانهٔ فيش‌هاى مربوط به پرداخت بدهى و ارسال آن به امور دانشجويان داخل تا استهلاک کامل بدهى


۶. فسخ سند رسمى ذمّه‌اى پس از استهلاک کامل بدهى و تأييد امور دانشجويان داخل

اخذ تعهد ذمّه‌اى از فارغ‌التحصيلان متقاضى ريزنمرات

۱. معرفى فارغ‌التحصيل از ادارهٔ کل امور دانشجويان داخل به دفتر حقوقى


۲. معرفى متقاضى براى تنظيم سند تعهد ذمّه‌اى با ضمانت دو کارمند رسمى دولت به دفترخانه


۳. بررسى و تأييد تعهد مأخوذه و ارسال آن به ادارهٔ کل امور دانشجويان داخل براى انجام اقدامات بعدى