مؤسسهٔ پژوهش و برنامه‌ريزى آموزش عالي، موسسه‌‌اى علمى - کاربردى است که به امر پژوهش و برنامه‌ريزى دربارهٔ آموزش عالى مى‌پردازد. هدف و وظايف اين مؤسسه، که در اساسنامهٔ آن قيد شده و به تأييد سازمان امور ادارى و استخدامى کشور نيز رسيده است به شرح زير است:

هدف مؤسسه

هدف از تأسيس مؤسسه، کمک به بهبود نظام برنامه‌ريزى و توسعهٔ آموزش عالى در تمام سطوح است.

وظايف مؤسسه

۱. جمع‌آورى اطلاعات و تهيهٔ گزارش در زمينهٔ خط‌مشى‌ها و فعاليت‌هاى اجرايى آموزش عالى و پيشنهاد راه‌حل‌هاى مناسب براى رسيدن به اهداف پيش‌بينى شده به مراجع ذيصلاح


۲. تحقيق در زمينهٔ توانايى‌هاى موجود، در بخش آموزش عالى و بررسى قابليت‌ها


۳. ايجاد پايگاه اطلاعات آموزش عالى در چهارچوب وظايف پيش‌بينى شده، تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات مورد نياز برنامه‌ريزى آموزش عالى و در صورت لزوم انتشار و ارائهٔ نتايج آن.


۴. تهيهٔ آمار آمايش آموزش عالى کشور و تهيهٔ برنامه‌هاى جامع بلندمدت و ميان‌مدت و مکان‌يابى براى تأسيس و توسعهٔ مراکز آموزش عالى و ارائهٔ آن به مراجع ذيصلاح


۵. پژوهش دربارهٔ عوامل مؤثر در آموزش عالى نظير مديريت، اعضاى هيئت علمي، دانشجو و کارکنان، تجهيزات، کتابخانه‌ها، ساختمان و اماکن آموزشى و ...


۶. برگزارى همايش‌هاى علمى و تخصصى در چهارچوب وظايف پيش‌بينى شده


۷. پژوهش دربارهٔ معيارهاى معتبر در ساختار مديريت و تشکيلات دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتى در زمينهٔ سياست‌هاى توسعهٔ آموزش عالى و پژوهش‌هاى علمى کشور


۸. برگزارى دوره‌هاى آموزشى براى ارتقاى دانش و مهارت مديران و برنامه‌‌ريزان در بخش آموزش عالي


۹. انتشار نتايج تحقيقات و بررسى‌هاى انجام شده


۱۰. مطالعه و پيشنهاد سياست‌هاى برنامه‌ريزى آموزشى به مراجع ذيصلاح

گروه‌هاى مؤسسه

مؤسسه داراى شش گروه است که هر يک وظايف جداگانه دارد. اعضاى اين گروه‌ها را هيئت علمى و کارشناسان مؤسسه تشکيل مى‌‌دهند، اين گروه‌ها به ترتيب عبارت‌اند از:

گروه اقتصاد آموزش عالى و بررسى‌هاى نيروى انسانى

۱. تهيه و اجراى طرح‌هاى پژوهشى به منظور شناخت نيازهاى کشور به نيروى انسانى کارآزموده و متخصص


۲. طراحى و پيشنهاد برنامه‌هاى تربيت نيروى انسانى مورد نياز کشور


۳. تهيهٔ طرح‌هاى شناخت منابع مالى بالقوه به منظور تأمين هزينه‌هاى آموزش عالى


۴. تهيه و اجراى طرح‌هاى پژوهشى مربوط به سياست‌هاى اتخاذ شده در تأمين منابع مالى و هزينه‌هاى آموزش عالى


۵. انجام بررسى‌هاى لازم دربارهٔ بهره‌ورى فارغ‌التحصيلان آموزش عالى و عرضهٔ بازخورد لازم در اين زمينه

گروه پژوهش‌هاى آمارى و انفورماتيک

۱. گردآورى اطلاعات آمارى در زمينهٔ عوامل آموزشى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و تحقيقات کشور


۲. ذخيرهٔ اطلاعات آمارى به‌دست آمده در بانک‌هاى اطلاعاتى به صورت خام يا پرورده


۳. بازيابى و بازکاوى اطلاعات براى بهره‌گيرى در برنامه‌ريزى‌هاى علمى و آموزشى و پژوهشى


۴. تجزيه و تحليل آمارى طرح‌هاى تدوين شده و همانندسازى مدل‌هاى آمارى براى استخراج نتايج تا مرحلهٔ تصميم‌گيرى


۵. همکارى در تهيه و آماده‌سازى نشريات مربوط به عوامل آموزش عالى کشور، از جمله نشريات آمار آموزش عالى


۶. عرضهٔ خدمات رايانه‌اى براى انجام تحقيقات علمى و برنامه‌ريزى توسعهٔ آموزش عالى با توجه به نيازهاى مؤسسه

گروه مطالعات مديريت آموزش عالى


۱. بررسى نيازهاى نظام آموزش عالى کشور به دانش، نگرش و مهارت‌هاى مربوط به ادارهٔ آموزش عالى کشور


۲. بررسى و پيشنهاد دوره‌هاى آموزشى مناسب به منظور پرورش دانش، نگرش و توانايى‌هاى مورد نياز


۳. بررسى مسائل و مشکلات مديريت مالى و ادارى دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالى کشور


۴. بررسى وضع موجود منابع انسانى نظام آموزش عالى کشور و ارائهٔ پيشنهاد براى بهبود آن


۵. تهيه و اجراى طرح‌هاى پژوهشى دربارهٔ آيين‌نامه‌ها و مقررات آموزشى دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالى


۶. بررسى و پيشنهاد برگزارى همايش‌هاى علمى براى ارتقاى توانايى‌هاى مديران آموزش عالى

گروه تکنولوژى آموزشى

۱. تحقيق در زمينهٔ شناخت مسائل آموزشى و کمک آموزشى مناسب براى استفاده در نظام آموزش عالى


۲. بررسى مناسب‌ترين شيوه‌هاى ارزيابى آموخته‌هاى دانشجوان در آموزش عالى


۳. بررسى و پيشنهاد تهيهٔ وسايل و ابزار آموزشى مناسب براى استفاده در دوره‌هاى آموزشى مختلف


۴. بررسى و پيشنهاد چگونگى درهم تنيدن کالبدهاى نظام آموزشى عالى و به‌کارگيرى روش‌هاى مناسب براى افزايش کيفى و کمّى امکانات آموزش عالى کشور


۵. تدوين استانداردها و مقررات مربوط به روش‌هاى ساختمانى و طرحِِ‌ريزى کالبدى در آموزش عالى

گروه برنامه‌ريزى آموزش عالى

۱. مشارکت در تهيهٔ طرح آمايش آموزش عالى


۲. انجام بررسى‌هاى لازم دربارهٔ کاربرد روش‌هاى برنامه‌‌ريزى آموزشى


۳. تهيه و تنظيم برنامه‌هاى آموزشى با توجه به نيازهاى علمى و اقتصادى و فنى کشور و ارائهٔ آن به مسئولان مؤسسه


۴. مطالعه و بررسى‌هاى لازم در زمينهٔ توسعهٔ مراکز آموزش عالى


۵. تهيه و اجراى طرح‌هاى مربوط به شناخت عملکرد گذشته و وضع موجود بخش آموزش عالى


۶. برگزارى دوره‌هاى آموزشى براى مديران و برنامه‌ريزان آموزش عالى


۷. ارائهٔ روشى براى ايجاد هماهنگى در فعاليت‌هاى آموزشى و تهيه و تنظيم ضوابط و استانداردهاى مختلف در زمينهٔ محتواى درسى

گروه مطالعات تطبيقى و نوآورى در آموزش عالى

۱. انجام مطالعات لازم در زمينهٔ نوآورى‌هاى آموزش عالى


۲. بررسى نوآورى‌هاى نظام‌هاى آموزش عالى در کشورهاى مختلف

مؤسسهٔ پژوهش و برنامه‌ريزى آموزش عالى

کتابخانهٔ مؤسسهٔ پژوهش و برنامه‌ريزى آموزش عالي، کتابخانه‌اى تخصصى و منابع آن عمدتاً دربارهٔ آموزش عالى است. کتب، رساله‌ها، گزارش‌ها و اسناد اين کتابخانه به صورت موضوعى تنظيم شده و شامل ۸ موضوع اساسى زير است:

موضوع ۱

- آمار آموزش عالى


- آمار آموزش و پرورش


- آمار

موضوع ۲

- آموزش و پرورش


- آموزش عالى


- ادبيات

موضوع ۳

- برنامهٔ اول و دوم توسعه


- برنامه‌ريزى


- اقتصاد

موضوع ۴

- بودجه


- تحقيق و توسعه


- پايان‌نامه‌ها، طرح‌هاى پژوهشى


- تحقيق

موضوع ۵

- جامعه‌شناسى و روان‌شناسى


- کتابدارى و اطلاع‌رسانى


- رايانه

موضوع ۶

- مقاله‌نامه


- مجلس و دولت


- شوراى عالى انقلاب فرهنگى


- مديريت


- متفرقه

موضوع ۷

- وزارت فرهنگ و آموزش عالى


- کارنامهٔ پژوهشى


- قوانين و آيين‌نامه‌ها


- مکان‌يابى

موضوع ۸

- راهنماى دانشگاه‌ها


- کارنامهٔ پژوهشى دانشگاه‌ها


- طرح‌ها و فعاليت‌هاى دانشگاه‌ها


- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى


علاوه بر منابع فوق، در کتابخانه، نشريات ادوارى در زمينهٔ موضوعات فوق به زبان فارسى و انگليسى نيز موجود است. فصلنامهٔ پژوهش و برنامه‌ريزى در آموزش عالي نشريهٔ علمى - پژوهشى مؤسسه است که تحت نظر اين گروه چاپ و منتشر مى‌شود.