۱. پاسخگويى به سئوالات، تذکرات و مکاتبات نمايندگان مجلس شوراى اسلامى


۲. پاسخگويى به مراجعان حضورى موکلان ارجاعى از طرف نمايندگان مجلس شوراى اسلامى


۳. تهيه پيش‌نويس لوايح قانوني، آيين‌نامه‌ها، تصويب‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها


۴. شرکت در جلسات کميسيون‌هاى هيئت دولت و مجلس شوراى اسلامى


۵. بررسى حقوقى و تحقيقى پيشنهادها و درخواست‌هاى واحدهاى مختلف وزارت در زمينهٔ قوانين مورد نياز و يا اصلاح آنها