اخذ اسناد از بورسيه‌ها و کسانى که به خارج از کشور اعزام مى‌شوند

اخذ تعهد از بورسيه‌هاى اعزامى از جمله وظايف دفتر حقوقى است. بورسيه‌هاى معرفى شده از طرف ادارهٔ کل بورس‌ها و دانشجويان خارج به دفترخانهٔ اسناد رسمى هدايت مى‌شوند و با حضور نمايندهٔ دفتر حقوقى اسناد وثيقه و ضمانت کارمندي، به تناسب نوع بورس اهدايى و مدت و شرايط، از آنان به صورت سند محضرى اخذ مى‌شود. متعاقب اعزام دانشجويان بورسيه به خارج از کشور، چنانچه تخلفى از ناحيه آنان صورت پذيرد، براساس اعلام کتبى ادارهٔ کل بورس‌ها و دانشجويان خارج کشور، پس از اعلام ميزان بدهى آنان توسط ادارهٔ ذيحسابى و امور مالي، دفتر حقوقى از طريق صدور اجرائيه يا دادگاه‌هاى صالح نسبت به وصول هزينه‌هاى صرف شده، اقدام قانونى به عمل مى‌آورد.


بديهى است چنانچه دانشجويان پس از اتمام تحصيلات به کشور مراجعت کنند و تعهدات خدمتى خود را به پايان رسانند، براساس ضوابط موجود، نسبت به فکّ رهن و فسخ تعهدات آنان اقدام خواهد شد.

اخذ تعهد از بهره‌مندان از مزاياى آموزش رايگان و لغو تعهد دبيرى

دانشجويانى که از طريق ادارهٔ کل امور دانشجويان داخل به دفتر حقوقى معرفى مى‌شوند، دفتر حقوقى آنان را براى تنظيم سند به دفترخانه‌هاى اسناد رسمى معرفى مى‌کند. بديهى است در صورت استنکاف فارغ‌التحصيلات و دانشجويان از انجام تعهدات و همچننى در صورت انصراف از ادامهٔ تحصيل، دفتر حقوقى از طريق طرح دعوى در دادگاه‌هاى حقوقى يا صدور اجرائيه، نسبت به وصول مطالبات دولت اقدام قانونى خواهد کرد.

اظهارنظرهاى حقوقى

در مورد مسائل و ابهامات استخدامي، آموزشي، اداري، مالي، اموال، لوايح و تصويب‌نامه‌ها، ارجاع شده از واحدهاى تابعه و مؤسسات وابسته و همچنين دفتر هيئت محترم دولت و ساير دستگاه‌هاى دولتي، دفتر اظهارنظر حقوقى مى‌کند.

تقديم دادخواست به دادگاه‌هاى حقوقى و کيفرى

دفتر حقوقى براى وصول مطالبات دولت، از طريق تقديم دادخواست به دادگاه‌هاى حقوقى يا کيفرى عليه متخلفان و مستنکفان اقامهٔ دعوى مى‌کند. بدين صورت که با در دست داشتن اصل اسناد در برگ مربوط به دادگاه نخستين و با توجه به نوع جرم، شرح مبسوط دعوى خود را به دادگاه مربوط تقديم و تقاضاى صدور حکم مى‌کند.


برگ دادخواست در دفتر دادگاه ثبت مى‌شود و از طريق رئيس دفتر دادگاه تاريخ حضور در جلسهٔ دادگاه براى دفاع به وسيلهٔ اخطاريه به دفتر حقوقى ابلاغ مى‌گردد. دفتر حقوقى يکى از کارشناسان خود را براى دفاع از پرونده در روز مقرر به دادگاه معرفى مى‌کند و دادگاه پس از استماع دفاعيات نمايندهٔ دفتر حقوقى نسبت به صدور حکم اقدام مى‌کند و چنانچه حکم به زيان وزارت متبوع باشد، از طريق دفتر نسبت به آن پژوهش خواهش مى‌شود و پرونده تا مرحلهٔ ديوان عالى کشور تعقيب مى‌گردد.