دانشگاه‌ها

- فهرست دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالى


- واحدهاى وابسته وزارت فرهنگ و آموزش‌عالى


اساسنامه و مقررات مربوط به دانشگاه‌ها در مجموعه آموزش‌عالى درج شده است.


۱. دانشگاه تهران

- مجتمع آموزش‌عالى ابوريحان - مامازن


- آموزشکدهٔ دامپزشکى راميان (گرگان)


- مجتمع آموزش‌عالى قم


۲. دانشگاه شهيد بهشتى


۳. دانشگاه علم و صنعت ايران

- آموزشکدهٔ فنى اراک


۴. دانشگاه صنعتى شريف


۵. دانشگاه صنعتى اميرکبير

- دانشکدهٔ مهندسى کشتى‌سازى بندرعباس


- مجتمع آموزشى و پژوهشى استان مرکزى (تفرش)


۶. دانشگاه تربيت معلم


۷. دانشگاه صنعتى علامه طباطبائى


۸. دانشگاه صنعتى خواجه نصرالدين طوسى


۹. دانشگاه تربيت مدرس


۱۰. دانشگاه الزهرا


۱۱. دانشگاه بين‌المللى اسلامى ايران


۱۲. دانشگاه فردوسى (مشهد)


۱۳. دانشگاه تبريز

- مجتمع آموزش‌عالى اردبيل و آموزشکدهٔ کشاورزى مراغه


۱۴. دانشگاه هنر

- دانشگاه پرديس اصفهان


۱۵. دانشگاه اصفهان


۱۶. دانشگاه صنعتى اصفهان

- مجتمع آموزش‌عالى شهرکرد


۱۷. دانشگاه مازندران

- دانشگاه کشاورزى سارى


- دانشکدهٔ تربيت دبير فنى بابل


۱۸. دانشگاه اروميه


۱۹. دانشگاه گيلان

- آموزشکدهٔ کشاورزى صومعه‌سرا


۲۰. دانشگاه رازى (باختران)

- آموزشکدهٔ کشاورزى ايلام


- دانشکدهٔ تربيت دبير سنندج


۲۱. دانشگاه سيستان و بلوچستان

- دانشکدهٔ کشاورزى زابل


- دانشکدهٔ دريانوردى چاه‌بهار


۲۲. دانشگاه شيراز

- آموزشکده‌هاى فنى هرمزگان - ياسوج


- آموزشکدهٔ کشاورزى داراب و ياسوج


- دانشکدهٔ صنعت الکترونيک


۲۳. دانشگاه شهيد چمران اهواز

- آموزشکدهٔ کشاورزى فنى دزفول


- مجمع آموزش‌عالى و پژوهشى کشاورزى رامين (ملاثانى)


۲۴. دانشگاه بوعلى سينا


۲۵. دانشگاه شهيد باهنر (کرمان)

- آموزشکدهٔ کشاورزى جيرفت


۲۶. دانشگاه صنعتى سهند - تبريز


۲۷. مجتمع آموزش‌عالى دهخدا (قزوين)


۲۸. مجتمع آموزش‌عالى لرستان


۲۹. مجتمع آموزش‌عالى زنجان


۳۰. مجتمع آموزش‌عالى شاهرود


۳۱. مجتمع آموزش‌عالى سمنان


۳۲. مجتمع دانشگاهى بيرجند


۳۳. دانشگاه تربيت معلم اراک


۳۳. دانشگاه تربيت معلم اراک


۳۵. دانشگاه تربيت معلم کاشان


۳۶. دانشگاه تربيت معلم زاهدان


۳۷. دانشگاه تربيت معلم شعبهٔ سبزوار


۳۸. دانشگاه تربيت معلم يزد


۳۹. دانشگاه يزد


۴۰. دانشگاه پيام نور (آموزش از راه دور)

- دانشگاه داراى ۳۴ مرکز آموزش از راه دور فعال مى‌باشد


۴۱. مجتمع دانشگاهى علوم کشاورزى گرگان

- آموزشکدهٔ کشاورزى گنبد


۴۲. دانشکدهٔ علوم پايهٔ دامغان


۴۳. دانشگاه بين‌المللى امام خمينى (ره)


۴۴. دانشکدهٔ علوم قرآنى (اساسنامهٔ اين دانشکده در همين مجموعه درج شده است)


- مؤسسات آموزش‌عالى غير انتفاعى


۱. مدرسهٔ عالى شهيد مطهرى


۲. مدرسهٔ عالى تربيتى و قضائى طلاب قم


۳. دانشگاه امام صادق (ع)


۴. دانشگاه امام رضا (ع)


۵. مؤسسهٔ دارالعلم مفيد (ره)


- مؤسسات پژوهشى وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش‌عالى


۱. پژوهشکدهٔ پليمر


۲. سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم اسلامى و انسانى


۳. مرکز مطالعات و تحقيقات تکنولوژى زيستى و مهندسى ژنتيک


۴. مرکز تحقيقات فيزيک نظرى و رياضيات


۵. مرکز پژوهش‌هاى خواص و کاربرد مواد و نيرو


۶. سازمان پژوهش‌هاى علمى و صنعتى کشور (مراکز فارس، کرمان، خراسان)


۷. مرکز پژوهش‌هاى شيمى و مهندسى شيمى


۸. مؤسسهٔ مطالعات و تحقيقات فرهنگى


۹. مؤسسهٔ پژوهشى و برنامه‌ريزى آموزش‌عالى


۱۰. کتابخانهٔ منطقه‌اى علوم و تکنولوژى


۱۱. پژوهشکدهٔ تاريخ و فلسفهٔ علم


۱۲. مرکز بين‌المللى علوم و تکنولوژى پيشرفته و علوم محيطى


۱۳. پژوهشکدهٔ مطالعات و تحقيقات هوا فضا


۱۴. پژوهشکدهٔ صنايع رنگ


۱۵. مرکز ملى اقيانوس‌شناسى


۱۶. مؤسسهٔ بين‌المللى زلزله‌شناسى ومهندسى زلزله


۱۷. پژوهشگاه دانش‌هاى بنيادى


۱۸. مرکز تحقيقات علمى ايران


۱۹. مرکز اطلاعات و مدارک علمى


۲۰. پژوهشکدهٔ حوزه و دانشگاه


۲۱. پژوهشگاه مواد و انرژى


۲۲. بنياد دانشنامهٔ بزرگ فارسى