سازمان تهيه و تدوين کتب علوم انسانى و اسلامى

- مصوب سيزدهمين جلسهٔ مورخ ۷/۱۲/۱۳۶۳ شوراى‌‌عالى انقلاب فرهنگى:


۱. سازمانى براى تدوين و ترجمهٔ کتب و تهيهٔ رئوس مطالب رشته‌ها و درون علوم انسانى و به‌طور کلى عموم رشته‌هائى که با علوم و معارف اسلامى ارتباط دارند تأسيس مى‌شود.


۲. اين سازمان خود متشکل از کميته‌هائى خواهد بود ناظر بر رشته‌هاى دانشگاهى متجانس که مديريت هر يک از آنها به‌عهدهٔ يکى از صاحب‌نظران صلاحيتدار خواهد بود.


۳. مدير هر يک از کميته‌ها با پيشنهاد رئيس اين سازمان و تصويب وزير فرهنگ و آموزش‌عالى برگزيده خواهد شد.


۴. مديران کميته‌ها و افراد ديگرى که از ميان شوراى‌عالى انتخاب خواهند شد هيئت نظارت بر فعاليت‌هاى اين سازمان را تشکيل خواهند داد. اين هيئت مستقيماً زير نظر شوراى‌عالى انقلاب فرهنگى قرار دارد.


۵. در رأس اين سازمان رئيسى خواهد بود که با معرفى وزير فرهنگ و آموزش‌عالى و تائيد شوراى‌عالى انقلاب فرهنگى منصوب مى‌شود.


۶. کليهٔ امور اجرائى اين سازمان به‌عهدهٔ وزارت فرهنگ و آموزش عالى است (به اساسنامهٔ اين سازمان که در تاريخ ۶/۵/۱۳۶۴ تصويب و در همين صفحهٔ درج شده است مراجعه شود).


(اين سازمان به‌موجب بند ۵ مصوبهٔ ۱۸۷۸/دش مورخ ۱۳/۵/۱۳۷۷ شوراى‌عالى انقلاب فرهنگى به وزارت فرهنگ و آموزش‌عالى ملحق شده است. براى ملاحظهٔ مصوبه به همين مجموعه مراجعه شود).


- هدف و وظايف:


- هدف:

به‌منظور رفع نياز دانشگاه‌هاى کشور به بررسى و تحقيق جهت تدوين و ترجمهٔ کتب و مآخذ درسى در رشته‌هاى مختلف علوم اسلامى و انساني، و براساس مصوبهٔ سيزدهمين جلسهٔ شوراى‌عالى انقلاب فرهنگى مورخ ۷/۱۲/۱۳۶۳ سازمانى به نام سازمان مطالعه و تدوين کتب دانشگاهى در علوم اسلامى و انسانى که اختصاراً ”سمت“ ناميده مى‌شود، به‌صورت سازمانى وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش‌عالى تأسيس مى‌شود.


- وظايف:

براى تحقق بخشيدن به هدف ياد شده، سازمان وظايف زير را عهده‌دار خواهد بود:


۱. (اصلاحى ۳/۶/۱۳۶۶): تصنيف و تأليف و ترجمهٔ مآخذ و کتب موردنياز رشته‌هاى علوم انسانى دانشگاه‌ها به زبان فارسى و غير فارسى.


۲. برقرار کردن ارتباط ميان علماى حوزه‌هاى دينى و اساتيد دانشگاه‌ها، جهت بحث و بررسى مشترک پيرامون مسائل علوم انساني، از آن حيث که با مبانى و مسائل اسلامى ارتباط دارد.


۳. برگزار کردن سمينارهاى تحقيقى و دعوت از صاحب‌نظران داخلى و خارجى جهت بررسى بنيادى در علوم انسانى به لحاظ ارتباطى که با مبانى و مسائل اسلامى دارد و همچنين تدوين حاصل اين سمينارها به‌صورت مقاله، درسنامه، کتب و مآخذ درسى براى دانشگاه‌ها.


۴. ايجاد ارتباط ميان اين مرکز و مراکز مشابهى که در داخل و خارج کشور در زمينهٔ علوم انسانى و اسلامى تحقيق مى‌کنند، به‌منظور داد و ستد علمى و پژوهشى.


۵. (اصلاحى ۳/۶ ۱۳۶۶): تهيهٔ منابع و مآخذ موردنياز سازمان.


۶. اقدام براى طبع و نشر و فروش کتب و مآخذى که در اين سازمان تهيه مى‌شود.


۷. بررسى و اظهارنظر در مورد کتب و مآخذ دروس دانشگاهى در علوم انسانى از آن حيث که با مبانى و مسائل اسلامى و انقلاب فرهنگى ارتباط دارد، به‌منظور تائيد، صلاح حذف آنها.


(به‌موجب مصوبهٔ هفتاد و نهمين جلسهٔ ۱۰/۱۳/۱۳۶۷ شوراى مشترک کلمه ”فروش“ بعد از کلمه ”نشر“ به قسمت ۶ بند ”ب“ اضافه شده است).

سازمان پژوهش‌هاى علمى و صنعتى ايران

لايحهٔ قانونى راجع‌به تشويق و حمايت مبتکرين و مخترعين در جلسهٔ مورخ ۲۱/۴/۵۹ به تصويب شوراى انقلاب جمهورى اسلامى ايران رسيد. پيرو آن لايحهٔ قانوني، اساسنامهٔ سازمان پژوهش‌هاى علمى و صنعتى ايران در تاريخ ۲۱/۴/۵۹ و همچنين لايحهٔ قانونى اصلاح اساسنامهٔ سازمان مذکور در تاريخ ۲۴/۴/۵۹ به تصويب شوراى انقلاب جمهورى اسلامى ايران رسيد که بر طبق آن سازمان پژوهش‌هاى علمى و صنعتى ايران وابسته به دفتر رياست‌جمهورى اداره مى‌شد تا آنکه طبق بند الف تبصرهٔ ۳۰ قانون بودجهٔ سال ۱۳۶۲ اين سازمان از واحدهاى وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالى به‌شمار رفت.


هدف و وظايف اين سازمان عبارت است از:


- کشف، جذب و پرورش استعدادها، در زمينه‌هاى علمى و صنعتى.


- تشويق و ترغيب مردم به مشارکت در شناساندن چهره‌هاى مبتکر و مخترع و مستعد


- ايجاد هماهنگى بين مؤسسات تحقيقاتى و همکارى با مراکز صنعتى و اقتصادى کشور


- بررسى و اظهارنظر در طرح‌هاى ارائه شده و ارجاع طرح‌ها و پيشنهادات مفيد به سازمان‌هاى ذيربط و پيگيرى در جهت پياده کردن آنها


- اقدام براى پياده کردن طرح و توليد، در صورت در اختيار داشتن امکانات لازم در داخل سازمان