- تعقيب طرح‌ها و پيشنهادها و درخواست‌ها و ساير امورى که از جانب دولت جمهورى اسلامى و کميسيون ملى يونسکو در ايران به شوراى اجرائي، دبير کل و واحدهاى سازمان مرکزى يونسکو در پاريس احاله مى‌شود.


- کسب و جمع‌آورى اطلاعات و تجزيه و تحليل مذاکرات و آراء و اسناد دبيرخانهٔ سازمان يونسکو در پاريس شوراى اجرائى سازمان، انگيزه و تمايلات هيئت‌هاى نمايندگى دول عضو سازمان در مقر يونسکو و ارسال گزارش‌هاى مربوط شامل استنباط‌ها و پيشنهادهاى مشخص به وزارت فرهنگ و آموزش عالى و کميسيون ملى يونسکو در ايران.


- بررسى و اظهارنظر نسبت به طرح و برنامه و بودجهٔ يونسکو و ساير برنامه‌هاى سازمان پيش از تشکيل هر اجلاسيهٔ کنفرانس عمومى يونسکو (که معمولاً دو سال يک‌بار تشکيل مى‌شود).


- اجراء دستورالعمل‌هائى که از جانب وزارت فرهنگ و آموزش عالى و کميسيون ملى يونسکو در ايران متعاقب مطالعات و بررسى‌هاى انجام شده در زمينهٔ برنامه‌هاى آيندهٔ يونسکو صادر مى‌شود.


- تمهيدات لازم جهت شرکت اعضاء هيئت اعزامى جمهورى اسلامى ايران به کنفرانس عمومى و نشست‌هاى مرتبط با آن در مقر سازمان.


- تهيهٔ اسناد و اطلاعات موردنياز ارگان‌هاى داخلى ذيربط با فعاليت‌هاى يونسکو که از طريق کميسيون ملى يونسکو از نمايندگى درخواست مى‌شود.


- ارسال گزارش‌ها و پيشنهادها و اظهار نظراتى که دولت جمهورى اسلامى ايران را نسبت به فعاليت‌هاى جارى سازمان و کيفيت کار آن مطلع نموده و نهايتاً موجب حضور فعال جمهورى اسلامى ايران در يونسکو خواهد شد.