- دريافت شکايت و ضمه از اشخاص حقيقى و حقوقى و بررسى پيرامون صحت و سقم موارد شکايت و پيگيرى موضوع تا اخذ نتيجهٔ نهائى و پاسخگوئى به شاکى.


- پاسخگوئى حضورى و تلفنى به مراجعين و راهنمائى و رفع مشکل آنها در موارد مربوط.


- رسيدگى به شکايات مندرج در مطبوعات در زمينه‌هاى مربوط پس از حصول اطمينان از صحت مفاد آن و پاسخگوئى از طريق روابط عمومى وزارتخانه.


- برقرارى ارتباط مستمر با دفتر بازرسى و پاسخگوئى به شکايات سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور و اجراء خط‌مشى‌ءها و سياست‌ها و دستورالعمل‌هائى که توسط سازمان مذکور تهيه و ابلاغ مى‌گردد.


- برقرارى ارتباط با واحدهاى پاسخگوئى به شکايات مؤسسات و شرکت‌هاى وابسته و اعمال نظارت مستمر بر عملکرد آنان و دريافت و جمع‌بندى گزارش‌هاى واصله همراه با تجزيه و تحليل لازم جهت اطلاع بالاترين مقام دستگاه و نيز ارسال به دفتر بازرسى و پاسخگوئى به شکايات سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور.


- ارائهٔ خط‌مشيء به مؤسسات و شرکت‌هاى وابسته در رابطه با شکايات واصله و انجام بازرسى‌هاى لازم.


- تنظيم و تکميل گزارش عملياتى دستگاه متبوع به‌صورت فعلى مطابق فرم‌هاى ابلاغى و ارسال آن به دفتر بازرسى و پاسخگوئى به شکايات سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور.


- تهيه و تنظيم برنامه‌هاى مستمر، دوره‌اى و يا موردى جهت واحدهاى پاسخگوئى به شکايات مؤسسات و شرکت‌هاى وابسته.


- هماهنگى و همکارى با دفتر بازرسى و پاسخگوئى به شکايات سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور در رابطه با نظارت بر حسن اجراء قوانين و مقررات.


- حضور مديريت در جلسات هماهنگى که از سوى دفتر بازرسى و پاسخگوئى به شکايات سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور جهت بحث و تبادل اطلاعات تشکيل مى‌گردد.


- برگزارى جلسات هماهنگى بين واحدهاى پاسخگوئى به شکايات مؤسسات و شرکت‌هاى وابسته در فواصل زمانى مناسب.


- برقرارى ارتباط با سازمان بازرسى کل کشور و ايفاء وظيفهٔ مندرج در مادهٔ ۱۲ قانون‌ تشکيل سازمان بازرسى کل کشور، کميسيون اصول ۸۸ و ۹۰ مجلس شوراى‌اسلامى و واحدهاى نظرسنجى دستگاه‌ها و رسانه‌هاى جمعى و مطبوعات جهت اطلاع از نظريات مردم در خصوص نحوهٔ عمل وزارتخانه.


- اعزام بازرس يا هئيت‌هاى بازرسى جهت انجام بازرسى‌هاى مستمر، دوره‌اى و موردى به‌منظور تهيهٔ گزارش لازم و ارائهٔ پيشنهادها و راه‌حل‌هاى مناسب جهت رفع نواقص و مشکلات به مراجع مربوطه.


- أخذ نظريات واحدهاى تخصصى وزارت متبوع در موضعات مطروحه در صورت لزوم به‌منظور رسيدگى و اعلام پاسخ به شاکيان.


- برقرارى ارتباط با مؤسسات مطالعاتي، تحقيقاتى و دانشگاهى در زمينهٔ سنجش افکار عمومى به‌منظور استفاده از يافته‌هاى علمى در زمينه‌هاى مربوط.


- مطالعه و بررسى مستمر روش‌هاى انجام کار در دفتر و واحدهاى پاسخگوئى به شکايات مؤسسات و شرکت‌هاى وابسته به‌منظور ارائهٔ پيشنهادهاى اصلاحى لازم.


- انجام اقدامات لازم به‌منظور استقرار سيستم‌هاى پيشرفته و مکانيزه جهت افزايش دقت، سرعت و کيفيت گزارش‌گيرى و گزارش‌دهى.


- اعلام موارد تخلفات ادارى مشهود کارکنان و مسئولان دولتى در حين بررسى شکايات يا بازرسى‌هاى انجام شده به هيئت بدوى رسيدگى به تخلفات ادارى ذيربط، پس از هماهنگى با نمايندهٔ وزير در امر رسيدگى به تخلّفات ادارى و دريافت نتيجهٔ اقدام هيئت جهت انعکاس به شاکى.


- ارجاع پرونده به محاکم صالحهٔ قضائى در مواردى که تخلف، عنوان جرم عمومى نيز داشته باشد.


- معرفى کارکنان دفتر واحدهاى پاسخگوئى به شکايات مؤسسات و شرکت‌هاى وابسته به مراکز آموزشى جهت گذراندن دوره‌هاى آموزشى موردنياز در صورت لزوم.


- فراهم نمودن مقدمات نصب صندوق در محل‌هاى مناسب براى دستيابى به پيشنهادها و انتقادات ارباب‌رجوع جهت اطلاع مقام وزارت.