- همکارى در انجام امور مربوط به تشکيل جلسات هيئت‌هاى امنا در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى.


- رسيدگى به دستور جلسات هيئت‌هاى امناى مناطق مختلف دانشگاهى و کسب اطمينان نسبت به تطبيق آن با مقررات قانونى.


- انجام امور مربوط به تشکيل جلسات شوراى هماهنگى هيئت‌هاى امنا و کميته‌هاى تخصصى ادارى و مالى و بودجه و تشکيلات و حقوقى شوراى مزبور و ابلاغ تصميمات شورا به دبيرخانهٔ هيئت‌هاى امناى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى به‌منظور اتخاذ تصميم در جلسات هيئت‌هاى امنا پس از تائيد مقام وزارت.


- بررسى صورت‌جلسات هيئت‌هاى امناى مناطق مختلف و کميسيون‌هاى دائمى وابسته به‌منظور مطابقت با ضوابط قانونى و ايجاد هماهنگى در تصميمات متخذه در هيئت‌هاى امنا و ابلاغ صورت‌جلسات و مصوبات پس از تائيد و امضاء مقام وزارت جهت اجراء.


- بررسى صورت‌جلسات کميسيون‌هاى مختلف هيئت‌هاى امنا و تنظيم گزارش در مورد اجراء مصوبات کميسيون‌ها به مراجع ذيربط.


- شرکت در جلسات هيئت‌هاى امنا مناطق مختلف و کميسيون‌هاى دائمى و ساير کميته‌هاى منتخب هيئت‌هاى امنا طبق آئين‌نامه‌ٔ داخلى هيئت‌هاى امنا.


- تشکيل جلسات کميته‌هاى ادارى و مالى و بودجه و تشکيلات و حقوقى به‌منظور انجام بررسى‌هاى کارشناسى در زمينهٔ مسائل ادارى - مالي، تشکيلاتى و استخدامى و حقوقى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى و شرکت در جلسات مربوط و بررسى و اظهارنظر در زمينهٔ موارد مطروحه.


- جمع‌آورى صورت‌جلسات هيئت‌هاى امناى مناطق و کميسيون‌هاى دائمى وابسته و استخراج مصوبات هيئت‌هاى امنا و نگهدارى از آنها.


- جمع‌آورى و تهيهٔ اطلاعات و گزارش‌هاى لازم در مورد هيئت‌هاى امنا براى استحضار مقام وزارت.


- بررسى و طرح مقررات مالى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى از قبيل آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاى مالى - معاملاتى - حق‌التدريس و حق‌التحقيق، پس‌انداز و رفاه کادر آموزشي، فوق‌العاده‌ها و نظاير آنها در کميسيون‌هاى مربوط قبل از طرح در جلسات هيئت‌هاى امنا.


- بررسى و اظهارنظر نسبت به پيشنهاهاى رسيده از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى در زمينهٔ احراز مراتب و پايه‌هاى دانشگاهى اعضاء هيئت علمى و تطبيق آنها با مقررات استخدامى هيئت علمى.


- تهيهٔ گزارش و اطلاعات لازم در زمينهٔ احراز مراتب و پايه‌هاى دانشگاهى و ارتقاء مرتبه و احتساب سنوات خدمت رسيده از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى و طرح آنها در کميته‌هاى تخصصى هيئت مميزه مرکزى.


- تهيه و تنظيم گزارش، دستور جلسه، فهرست و مشخصات داوطلبان احراز مراتب و پايه‌هاى دانشگاهى و ارتقاء مرتبهٔ علمى با توجه به اظهارنظرهاى کميته‌هاى تخصصى جهت طرح در هيئت مميزه مرکزى.


- شرکت در جلسات کميته‌هاى تخصصى و هيئت‌ مميزهٔ مرکزى و تهيهٔ صورت‌جلسات و ابلاغ مصوّبات هيئت مميزهٔ مرکزى و کميته‌هاى تخصصى به مؤسسات ذيربط.


- انجام امور مربوط به تشکيل جلسات شوراى مرکزى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى و تنظيم دستور جلسات و صورت‌جلسات و ابلاغ تصميمات به مؤسسات ذيربط طبق آئين‌نامهٔ مصوب.


- انجام کليهٔ امور مربوط به بررسى صلاحيت علمى خبرگان بدون مدرک دانشگاهى و تهيهٔ صورت‌جلسات و ابلاغ مصوبات به مؤسسات مربوط.


- انجام کليهٔ امور مربوط به انتخاب و معرفى واجدين شرايط دريافت نشان‌هاى دولتى در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى.


- انجام کليهٔ امور مربوط به انتخاب استادان نمونهٔ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى.


- انجام ساير امور محوله از سوى مقام وزارت.