ادارهٔ آموزش و پرورش

- بررسى و ارائهٔ پيشنهادها و طرح‌هاى آموزشى مربوط به دستور مذاکرات کنفرانس عمومى يونسکو، شوراى اجرائى و ساير کنفرانس‌ها و مجامع آموزشى که زير نظر يا با همکارى سازمان يونسکو تشکيل مى‌شود.


- تنظيم فعاليت‌هاى کميسيون ملى يونسکو در ايران در زمينهٔ آموزش و پرورش در چارچوب برنامه و بودجه مصوب يونسکو.


- انجام امور مربوط به کارشناسان، بورسيه‌ها و مشاوران و هيئت‌هائى که در زمينهٔ آموزش و پرورش به يونسکو و مؤسسات وابسته به آن اعزام مى‌شوند و يا از جانب سازمان يونسکو به ايران مى‌آيند.


- انجام امور مربوط به مراکز و دفاتر منطقه‌اى آموزش و پرورش يونسکو در آسيا و دفتر بين‌المللى تعليم و تربيت در ژنو. مؤسسهٔ تعليم و تربيت در هامبورگ و مؤسسهٔ بين‌المللى برنامه‌ريزى آموزشى.


- انجام امور مربوط به مبادلات آموزشى در چارچوب برنامه‌هاى يونسکو از محل بودجه عادى سازمان يا از اعتبارات خارج از بودجه از قبيل برنامهٔ کمک‌هاى فنى ملل‌متحد و ...


- تهيهٔ اطلاعات و آمار و گزارش‌هاى موردنياز سازمان يونسکو و دفاتر منطقه‌اى در زمينهٔ آموزش و پرورش با همکارى مؤسسات و وزارتخانه‌هاى ذيربط داخل کشور.


- ايجاد تسهيلات لازم جهت انجام مأموريت کارشناسان و هيئت‌هاى اعزامى يونسکو در زمينهٔ آموزش و پرورش.


- انجام همکارى‌هاى لازم به‌منظور برگزارى کنفرانس‌ها و سمينارها و مجامعى که در زمينهٔ آموزش و پرورش تحت نظر يونسکو يا کميسيون ملى يونسکو در ايران تشکيل مى‌شود.


- برقرارى ارتباط با سازمان‌هاى علمي، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش و پرورش و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى کشور به‌منظور مشخص کردن امکانات آنها جهت استفاده از برنامه‌هاى يونسکو و ساير سازمان‌هاى بين‌المللى در زمينهٔ آموزش.


- کمک به انجام پژوهش‌هاى موردى در زمينهٔ مسائل آموزشى کشور يا منطقه و انعکاس نتيجهٔ پژوهش به سازمان يونسکو، سازمان‌هاى تخصصى يا سازمان‌هاى تخصصى وابسته (اعم از منطقه‌اى يا بين‌المللى).


- تشکيل کميته‌هاى تخصصى مختلف در مورد آموزش عالي، آموزش و پرورش استثنائي، فنى و حرفه‌اى و ساير کميته‌هاى موردنياز و جلب صاحب‌نظران، متخصصان و مسئولان در اين کميته به‌منظور فراهم کردن شرايط براى بحث و گفتگو دربارهٔ مسائل مهم آموزشى کشور و منطقه و برگزارى مرتب جلسات مربوط.


- همکارى با ادارهٔ امور عمومى جهت تأليف و ترجمهٔ متون آموزشى و انتشار اسناد، کتب و نتايج گردهمائى‌هاى منطقه‌اى و بين‌المللى در داخل کشور و همچنين بررسى کتب آموزشى منتشر شده از سوى سازمان يونسکو و پيشنهاد ترجمهٔ آنها به ادارهٔ مذکور (ادارهٔ عمومي) برحسب مورد.

ادارهٔ علوم

- بررسى و ارائهٔ پيشنهادها و طرح‌هاى لازم در مورد دستور مذاکرات کنفرانس عمومى يونسکو (از جمله طرح برنامهٔ دو ساله و ميان‌مدت). شوراى اجرائى و ساير کنفرانس‌ها و مجامع علمى که زير نظر يا با همکارى سازمان يونسکو تشکيل مى‌شود.


- تنظيم فعاليت‌هاى کميسيون ملى يونسکو در ايران در زمينهٔ علوم در چارچوب برنامه و بودجه مصوب يونسکو.


- همکارى و نظارت بر انجام امور مربوط به دبيرخانه‌هاى کميته‌هاى ملي، تخصصي، ويژه و فرعى.


- همکارى با مراکز و دفاتر منطقه‌اى يونسکو در آسيا که در زمينهٔ علوم فعاليت مى‌نمايند.


- انجام امور مربوط به بورسيه‌ها و نمايندگان اعزامى به مجامع خارج از کشور و مبادلات علمى مربوط به برنامه‌هاى يونسکو از محل بودجه عادى سازمان يا از اعتبارات خارج از بودجه از قبيل کمک‌هاى فنى ملل‌متحد و غيره.


- تهيهٔ اطلاعات و آمار و گزارش‌هاى موردنياز سازمان يونسکو و مراکز و دفاتر منطقه‌اى در زمينه‌هاى علوم و فن‌آورى با همکارى ادارهٔ ارتباطات.


- ايجاد تسهيلات لازم جهت انجام مأموريت کارشناسان و هيئت‌هاى اعزامى يونسکو در زمينه‌هاى علمى مربوط.


- انجام همکارى‌هاى لازم به‌منظور برگزارى کنفرانس‌ها و سمينارها و مجامع مربوط به علوم که زير نظر سازمان يونسکو يا کميسيون ملى يونسکو در ايران تشکيل مى‌شود.


- انجام امور مربوط به خارجيانى که با استفاده از بورس يونسکو در زمينهٔ علوم و فنون به ايران اعزام مى‌گردند.


- همکارى در تهيه و تنظيم برنامهٔ مشارکت با ديگر سازمان‌هاى علمي، آموزشي، فرهنگى داخلى در چارچوب فعاليت‌هاى بخش علوم يونسکو.


- برقرارى ارتباط با سازمان‌هاى علمى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى کشور به‌منظور تعيين امکانات آنها جهت استفاده از برنامه‌هاى يونسکو و ساير سازمان‌هاى بين‌المللى خصوصاً در رابطه با بخش علوم يونسکو.


- کمک به انجام پژوهش‌هاى موردى در زمينهٔ مسائل علمى و انعکاس نتايج آن پژوهش‌ها به يونسکو و کميسيون‌هاى ساير کشورها.


- همکارى با ادارهٔ امور عمومى جهت تأليف و ترجمهٔ متون علمى و انتشار آنها در داخل کشور و همچنين بررسى کتب و انتشارات علمى يونسکو و پيشنهاد ترجمهٔ آنها به ادارهٔ امور عمومى برحسب مورد.

ادارهٔ فرهنگ

- بررسى و ارائهٔ پيشنهادها و طرح‌هاى لازم در مورد دستور کار و کنفرانس عمومى يونسکو، شوراى اجرائى و ساير کنفرانس‌ها و مجامع فرهنگى که زير نظر يا با همکارى سازمان يونسکو تشکيل مى‌شود.


- تنظيم فعاليت‌هاى کميسيون ملى يونسکو در زمينهٔ امور فرهنگى در چارچوب برنامه و بودجهٔ مصوب يونسکو.


- کمک به انجام پژوهش‌هاى موردي، در زمينهٔ مسائل فرهنگى و هنرى جمهورى اسلامى ايران، به‌منظور انعکاس نتيجهٔ پژوهش به يونسکو و کميسيون‌هاى ملى ساير کشورها.


- اعلام اجلاس‌، کنفرانس‌ها، سمينارها، بورس‌ها و جوايز يونسکو به سازمان‌هاى ذيربط و فراهم ساختن زمينهٔ مشارکت افراد، کارشناسان و هيئت‌هاى اعزامى.


- تشکيل کميته‌هاى ملي، فرهنگ، تئاتر، موسيقى و کميته‌هاى ديگر که برحسب مورد ضرورى تشخيص داده مى‌شود.


- همکارى با سازمان‌ها و مراکز ذيربط در تنظيم برنامهٔ مشارکت و تهيهٔ اطلاعات و آمار موردنياز يونسکو.


- همکارى با ادارهٔ امور عمومى جهت تأليف و ترجمهٔ متون فرهنگى و انتشار آنها در داخل کشور و همچنين بررسى کتب فرهنگى منتشر شده از سوى سازمان يونسکو و پيشنهاد ترجمهٔ آنها به ادارهٔ مذکور برحسب مورد.


- تقويت روابط و همکارى و تبادلات فرهنگى با سازمان‌ها و مراکز فرهنگى ملي، منطقه‌اى و بين‌المللى.