- اهداف و وظايف:

۱. بررسى و ارائهٔ پيشنهادهاى مربوط به دستور مذاکرات کنفرانس عمومى يونسکو و شوراى اجرائى دبيرخانهٔ سازمان يونسکو در چارچوب اساسنامهٔ کميسيون ملى يونسکو در ايران.


۲. برقرارى روابط منظم با دبيرخانهٔ سازمان يونسکو و واحدهاى آن.


۳. همکارى و برقرارى روابط با مؤسسات و دفاتر بين‌المللى وابسته به يونسکو و دفاتر و مراکز منطقه‌اى يونسکو در آسيا.


۴. همکارى با نمايندگى ثابت جمهورى اسلامى ايران در يونسکو و نمايندهٔ ايران در شوراى اجرائى سازمان به‌منظور تبادل افکار و اطلاعات.


۵. ارتباط با ساير کميسيون‌هاى ملى به‌ويژه کشورهاى منطقه به‌منظور همکارى در اجراء برنامه‌ها و مطالعات مشترک مربوط به فعاليت‌هاى يونسکو.


۶. تنظيم روابط و هماهنگى بين وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسساتى که در برنامه‌هاى يونسکو مشارکت و فعاليت دارند.


۷. همکارى با شوراهاى بين‌الدول يا بين‌المللى مربوط به برنامه‌هاى يونسکو.


۸. تنظيم امور کميته‌هاى تخصصى مربوط به برنامه‌هاى يونسکو.


۹. تنظيم امور کميته‌هاى ملى وابسته به کميسيون ملى يونسکو در ايران.


۱۰. انجام امور مربوط به بورس‌ها و مبادلات علمي، فرهنگي، آموزشي، اطلاعاتى و پژوهشى کشور در ارتباط با برنامه‌هاى يونسکو از محل بودجهٔ عادى سازمان يونسکو يا از اعتبارات خارج از بودجه از قبيل کمک‌هاى فنى ملل متحد و ...


۱۱. همکارى با نمايندگى کمک‌هاى فنى ملل‌متحد در ايران و نمايندگى‌هاى سازمان‌هاى وابسته به‌ ملل‌متحد.


۱۲. تهيه و توزيع و انتشار کتاب‌ها و نشريات ادوارى کميسيون ملى يونسکو در ايران.


۱۳. معرفى انتشارات سازمان يونسکو به مراجع و اشخاص علاقه‌مند برحسب مورد و توزيع آنها.


۱۴. ترجمه و انتشار کتب و نشريات مرتبط با برنامه‌هاى يونسکو برحسب مورد.


۱۵. جمع‌آوري، طبقه‌بندي، توزيع مدارک و اسناد، گزارش‌ها، آمار و اطلاعات مربوط به ارکان يونسکو و مجامع و کنفرانس‌هائى که زير نظر سازمان مزبور ترتيب مى‌يابد و همچنين کميسيون ملى يونسکو در ايران و کميته‌هاى تخصصي، ملى ويژه و فرعى.


۱۶. همکارى در انجام امور دبيرخانهٔ کميته‌هاى ملي، تخصصي، ويژه و فرعى.


۱۷. تهيهٔ اطلاعات و آمارها و گزارش‌هاى موردنياز يونسکو و دفاتر منطقه‌اى.


۱۸. همکارى در تشکيل کنفرانس‌ها و سمينارها و مجامعى که در زمينه‌هاى مرتبط با برنامه‌هاى يونسکو زير نظر سازمان يونسکو يا کميسيون ملى يونسکو در ايران برگزار مى‌شود.


۱۹. همکارى در برگزارى نمايشگاه‌ها و مسابقات در ارتباط با برنامه‌هاى يونسکو.


۲۰. تهيه و تنظيم گزارش سالانهٔ فعاليت‌هاى کميسيون ملى يونسکو در ايران.