گروه مطالعات و بررسى‌هاى کاربردى دانشجوئى

- مطالعه و بررسى قوانين و مقررات اعزام دانشجو به خارج و ارائه پيشنهادات لازم براى اصلاح مقررات مطابق شرايط موجود.


- انجام مطالعات و پژوهش‌هاى لازم در خصوص بررسى سطح علمى و ارزش تحصيلى دانشگاه‌هاى خارج از کشور و گروه‌بندى آنها.


- مطالعه و بررسى در خصوص چگونگى اشتغال به کار دانش‌آموختگان خارج از کشور با همکارى وزارت کار و امور اجتماعى.


- تهيهٔ طرح شناخت و حفظ ارتباط با دانش‌آموختگان ممتاز خارج از کشور و فراهم آوردن زمينهٔ فعاليت علمى و پژوهشى در داخل کشور براى آنان.


- تعيين شاخص‌هاى بهبود و ارتقاء کيفى مديريت‌هاى دانشجوئى و فرهنگى دانشگاه‌ها.


- مطالعه و تحقيق در خصوص چگونگى توسعهٔ دوره‌هاى تحصيلات تکميلى در داخل کشور.


- انجام مطالعات و بررسى‌هاى لازم در زمينهٔ بهبود شرايط اعطاء بورس تحصيلى به اتباع غير ايرانى.


- بررسى وضعيف امور رفاهى و معيشتى دانشجويان و تدوين طرح‌ها و راهکارهاى اجرائى به‌منظور ارتقاء شرايط رفاهى و معيشتى دانشجويان.


- انجام نظرسنجى‌هاى مستمر از دانشجويان در روند تغيير و تحول نيازهاى آنان و متناسب نمودن خدمات رفاهى با نيازهاى جديد آنان.


- انجام مطالعات و تحقيقات لازم در خصوص مشکلات آموزشى دانشجويان دانشگاه‌ها و تدوين پيشنهادات براى اصلاح قوانين و مقررات آموزشى.


- مطالعه و بررسى زمينه‌هاى نهادينه شدن فعاليت‌هاى اجتماعى دانشجويان و فراهم نمودن زمينه‌هاى مشارکت دانشجويان در عرصهٔ دانشگاه‌ و تحقيق دربارهٔ شيوه‌هاى اجرائى آن.


- پژوهش در خصوص علل بروز ناهنجارى‌هاى اخلاقى و رفتارى در محيط‌هاى دانشجوئى و تدوين طرح‌هاى پيشگيرى و ارائهٔ راهکارهاى مناسب.


- بررسى و تحقيق در خصوص عملکرد واحدهاى اجرائى تربيت بدنى دانشگاه‌ها و شناخت موانع و پرورش دستگاه‌ها و توسعهٔ ورزش قهرمانى و همگانى.


- بررسى و پژوهش در خصوص وضعيت آموزشى دانشجويان شاهد و ايثارگر و برنامه‌ريزى لازم در اين زمينه.


- مطالعه و بررسى در زمينهٔ آسيب‌پذيرى فرهنگى و اجتماعى دانشجويان شاهد و ايثارگر.

نيروى انسانى

- گروه مطالعات و بررسى‌هاى کاربردى دانشجوئى:

- رئيس گروه


- کارشناس گروه مسئول مطالعات دانش‌آموختگان خارج از کشور


- کارشناس مطالعات دانش‌آموختگان خارج از کشور


- کارشناس مطالعات دانش‌آموختگان


- کارشناس مطالعات دانشجويان خارج از کشور


- کارشناس مطالعات دانشجويان خارج از کشور


- کارشناس مطالعات دانشجويان خارج از کشور


- کارشناس مطالعات امور آموزشى و رفاهى دانشجويان داخل


- کارشناس مطالعات امور آموزشى و رفاهى دانشجويان داخل


- کارشناس مطالعات امور آموزشى و رفاهى دانشجويان داخل


- کارشناس مطالعات تربيت بدنى و ورزشى دانشجويان شاهد و ايثارگر


- کارشناس مطالعات تربيت بدنى و ورزشى دانشجويان شاهد و ايثارگر


- کارشناس مطالعات تربيت بدنى و ورزشى دانشجويان شاهد و ايثارگر