- پيگيرى مصوبات شوراى عالى تربيت بدنى و ورزش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى.


- برنامه‌ريزي، سازماندهى و اجراء فعاليت‌هاى سراسرى ورزش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى.


- تشکيل انجمن‌هاى ورزشى سراسرى دانشگاه‌ها و حمايت از تشکيل انجمن‌هاى درون دانشگاهى و انجمن‌هاى ورزشى دانشجوئى در دانشکده‌ها و خوابگاه‌هاى دانشجوئى.


- کوشش در جهت ارتقاء سطح علمى و تجربى مربيان و کارشناسان و ديگر کارکنان امور ورزشى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى از طريق برگزارى کلاس‌ها و دوره‌هاى آموزشى.


- نظارت و ايجاد هماهنگى در اجراء جشنواره‌ها و المپيادها و رقابت‌هاى درون دانشگاهى و مؤسسات آموزش عالى.


- جلب مشارکت دانشگاه‌ها در برگزارى فعاليت‌هاى ورزشى دانشجويان سراسر کشور از طريق واگذارى اختيارات اجرائى به دانشگاه‌ها و نظارت بر حسن اجراء امور.


- تدارک، آماده‌سازى و اعزام کاروان‌هاى ورزشى دانشجوئى به يونيور سيادهاى دانشجوئي، مسابقات قهرمانى دانشجويان جهان، مسابقات همبستگى دانشجويان کشورهاى مسلمان و ساير رقابت‌هاى‌ بين‌المللى که براساس توافقنامه‌هاى فى‌مابين متبوع و آموزش عالى ساير کشورها مبادله شده است.


- تشکيل ستاد هماهنگى ورزش دانشجويان کشور به‌منظور ايجاد هماهنگى و انجام در ورزش دانشجويان بخش‌هاى مختلف آموزش عالى کشور در سطوح ملى و استانى.


- بررسى و ارزيابى نحوهٔ عملکرد واحدهاى اجرائى تربيت بدنى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى به‌منظور اصلاح روند اجرائى.


- نظارت بر اجراء امور دروس عمومى تربيت بدنى دانشگاه‌ها از طريق ارائهٔ پيشنهادات اصلاحى و انتقال تجارب موفق به دانشگاه‌ها.


- ايجاد تسهيلات و کمک به تهيهٔ وسايل و تجهيزات لازم براى فعاليت‌هاى ورزشى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى.


- پيشنهاد احداث، تکميل و ترميم مجموعه‌هاى ورزشى و اردوئى براى وزارتخانه‌، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پيگيرى آن.


- تبادل اطلاعات و همکارى علمى و ورزشى با سازمان‌هاى مربوط به تربيت بدنى و ورزش داخل و خارج کشور.


- مطالعه و تحقيق در امور تربيت بدنى و ورزش ضمن جلب مشارکت پژوهشکدهٔ تربيت بدنى و علوم ورزشى وزارت متبوع و ساير سازمان‌هاى علمى داخل و خارج کشور.


- توسعهٔ ارتباطات با سازمان‌هاى ورزشى داخلى و بين‌المللى.


- برنامه‌ريزي، سازماندهى و اجراء مسابقات بين‌المللى ورزش دانشجوئى در جمهورى اسلامى ايران با جلب حمايت فدراسيون جهانى ورزش دانشجوئى.


- تهيه و تنظيم اساسنامه‌ها و آئين‌نامه‌هاى مربوط به ورزش دانشجويان با همفکرى دانشگاهيان و ارسال آن به شوراى عالى ورزش دانشگاه‌ها جهت بررسى و تصويب.


- تعيين راهبردهائى جهت فراگيرى و توسعهٔ فعاليت‌هاى ورزشى در دانشگاه‌ها به‌منظور تحقق اهداف ورزش همگانى.

نيروى انسانى

- ادارهٔ کل تربيت بدنى:


- مدير کل


- معاون


- مسئول دفتر


- مسئول امور دفترى و بايگانى


- متصدى امور دفترى و بايگانى

زيرگروه‌ها

ادارهٔ امور فنى و ورزشى

- تدوين طرح‌ها و تعيين راهبردهائى براى فراگير کردن فعاليت‌هاى ورزشى در دانشگاه‌ها.


- توسعهٔ فعاليت‌هاى ورزشى در اماکن باز و فضاهاى مفرّح طبيعى.


- توسعهٔ ورزش‌هاى بومى و محلى و فعاليت‌هاى ورزشى باستانى در دانشگاه‌ها.


- ارزيابى برنامه‌ها و فعاليت‌هاى ورزش همگانى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى.


- برنامه‌ريزى و برگزارى کلاس‌هاى آموزشى داورى و مربيگرى براى اعضاء هيئت علمي، کارشناسان و کارکنان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى.


- انعکاس مطلوب فعاليت‌هاى ورزشى دانشجوئى به‌منظور ترغيب و تشويق ساير دانشجويان.


- برنامه‌ريزى و اجراء مسابقات سراسر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى با همکارى دانشگاه‌ها.


- تنظيم تقويم ورزشى ساليانه و اجراء مفاد مندرج در تقويم.


- تدارک اعزام تيم‌هاى ورزشى دانشجوئى به مسابقات قهرمانى کشور و مسابقات جهانى و بين‌المللى دانشجوئى.


- ارزيابى مسابقات ورزشى داخلى سراسرى دانشگاه‌ها.


- تدوين برنامه‌هائى براى توسعهٔ فعاليت‌هاى ورزشى در بين خواهران.


- حمايت از فعاليت‌هاى ورزشى دانشجوئى در دانشگاه‌ها به‌منظور اختصاص امکانات موجود به فعاليت‌هاى ورزش خواهران.


- ارتقاء سطح علمى و آموزشى مربيان و دست‌اندرکاران ورزش خواهران در دانشگاه‌ها.


- نظارت بر حسن اجراء فعاليت‌هاى ورزشى خواهران در مسابقات سراسرى و درون دانشگاهى.

نيروى انسانى

- ادارهٔ امور فنى و امور ورزشى:


- رئيس (کارشناس)


- کارشناس تربيت بدنى


- کارشناس امور مسابقات خواهران


- کارشناس برنامه‌هاى ورزشى برون‌مرزى و بين‌المللى


- کارشناس برنامه‌هاى ورزشى برون‌مرزى و بين‌المللى

ادارهٔ امور اردوها

- تنظيم برنامه‌هاى مربوط به اردوهاى دانشجوئى و تهيهٔ دستورالعمل‌هاى لازم با هماهنگى گروه فوق برنامهٔ معاونت فرهنگى و اجتماعى.


- شرکت در جلسات مربوط به اردوها و بازديدهاى دانشجوئى به‌منظور تبادل‌نظر و ايجاد هماهنگى.


- تشکيل اردوهاى آمادگى جهت تيم‌هاى ورزشى به فعاليت‌هاى برون‌مرزى.


- برنامه‌ريزى جهت برگزارى مسابقات در اردوهاى دانشجوئى.


- انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق.

نيروى انسانى

- ادارهٔ امور اردوها:


- رئيس (کارشناس)


- کارشناس امور ارودها و رويدادهاى ورزشى


- کارشناس امور اردوهاى خواهران


- کارشناس امور آموزش و واحدهاى تربيت بدنى ۱ و ۲


- کارشناس امور ورزش‌هاى همگانى


- کمک کارشناس