- بررسى و تنظيم و تدوين آئين‌نامه‌هاى لازم براى ارزشيابى مدارک تحصيلى خارجى.


- بررسى سطح علمى و ارزش تحصيلى دانشگاه‌هاى خارج از کشور و گروه‌بندى آنها.


- انجام امور مربوط به تعيين ارزش تحصيلات دانش‌آموختگان خارج از صدور ارزشنامهٔ تحصيلى آنها.


- صدور تائيديهٔ مدرک تحصيلى براى کليهٔ مؤسسات دولتى و خصوصى که قصد استخدام دانش‌آموختگان داخل و خارج را دارند برحسب مورد.


- مطالعه در زمينهٔ چگونگى اشتغال به‌ کار دانش‌آموختگان خارج از کشور با همکارى وزارت کار و امور اجتماعى.


- هدايت شغلى دارندگان مدارک تحصيلى کارشناسى ارشد و دکترا به مراکز علمى و پژوهشى.


- اجراء ساير امور محوله از طرف معاونت متبوع.

نيروى انسانى

- ادارهٔ کل امور دانش‌آموختگان:


- مدير کل


- معاون


- مسئول دفتر


- عضو هيئت علمى


- مسئول امور دفترى و بايگانى

زيرگروه‌ها

ادارهٔ ارزشيابى مدارک تحصيلى و امور دانش‌آموختگان داخل

- انجم امور مربوط به بررسى و تطبيق وضع تحصيلى دانش‌آموختگان با مصوبات و اساسنامهٔ مؤسسات آموزش عالى کشور و وزارت فرهنگ و آموزش عالى.


- صدور تائيديه براى کليهٔ مؤسسات که قصد استخدام مؤسسات آموزش عالى را دارند برحسب مورد.


- کوشش براى حل مشکلات اشتغال به کار دانش‌آموختگان با همکارى سازمان‌هاى مربوط.


- تهيهٔ فرم دانشنامه و دستورالعمل تنظيم آن.

ادارهٔ ارزشيابى مدارک تحصيلى و امور دانش‌آموختگان خارج از کشور

- پيشنهاد آئين‌نامه و مقررات لازم جهت ارزشيابى مدارک تحصيلى فارغ‌التحصيلان خارج از کشور.


- جمع‌آورى آمار و اطلاعات لازم در مورد سيستم آموزش و ارزش مقاطع تحصيلى در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى کشور جهت تطبيق آنها با سيستم آموزشى داخل کشور.


- رسيدگى به تقاضانامهٔ تعيين ارزش تحصيلات و طرح آن در کميسيون مربوط در صورت داشتن شرايط لازم.


- انجام امور مربوط به صدور ارزشنامهٔ تحصيلى و صدور تائيديه مدرک تحصيلى براى مؤسسات متقاضى برحسب مورد.


- تنظيم صورت‌جلسات و آراء شوراى ارزشيابى مدارک تحصيلى و نگهدارى آنها.


- کوشش جهت اشتغال دانش‌آموختگان خارج با همکارى ساير ارگان‌هاى مربوط.

نيروى انسانى

- ادارهٔ ارزشيابى مدارک تحصيلى و امور دانش‌آموختگان خارج از کشور:


- رئيس (کارشناس)


- معاون (کارشناس)


- کارشناس بررسى مدارک تحصيلى خارجى


- کارشناس بررسى مدارک تحصيلى خارجى


- کارشناس بررسى مدارک تحصيلى خارجى


- کمک کارشناس کنترل ارزشنامه‌ها


- کمک کارشناس کنترل ارزشنامه‌ها


- کمک کارشناس تنظيم پرونده


- کمک کارشناس تنظيم پرونده