- ايجاد زمينه‌هاى مساعد در داخل کشور جهت تحصيل داوطلبان آموزش عالى.


- پشنهاد و تدوين مقررات و ضوابط اساسى آموزش رايگان دانشجويان، کميسيون بررسى موارد خاص دانشجويان و انتقال دانشجويان ايرانى به داخل کشور نظارت بر اجراء آن.


- تشکيل جلسات مستمر کميسيون بررسى موارد خاص و پيگيرى امور مربوط.


- ايجاد هماهنگى در ارائهٔ خدمات آموزشى به دانشجويان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى.


- همکارى و هماهنگى با مراجع ذيربط براى تدوين مقررات وظيفهٔ عمومى دانشجويان و دانش‌باختگان.


- برنامه‌ريزي، ارتباط و هماهنگى با ساير نهادها و مراجع ذيربط براى تأمين امور رفاهى و معيشتى موردنياز دانشجويان.


- ايجاد تسهيلات دانشجوئى در زمينهٔ مسائل رفاهى.


- نيازسنجى به‌هنگام و ارائهٔ راهکارهاى مناسب براى بسط فعاليت‌هاى اجتماعى و سياسى دانشجويان.


- تدوين ضوابط و مقررات اجتماعى و سياسى دانشجويان و نظارت بر اجراء آن.


- برنامه‌ريزى و هماهنگى با مراجع ذيربط در زمينهٔ تدوين ضوابط و مقررات پذيرش و تحصيل دانشجويان غير ايرانى (اتباع خارجي) در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و نظارت بر اجراء آن.


- برنامه‌ريزى و تدوين آئين‌نامه و دستورالعمل‌هاى لازم براى توسعهٔ بهداشت روانى در دانشگاه‌ها و نظارت بر اجراء آن و عملکرد دفاتر مشاورهٔ دانشجوئى.


- انجام امور مربوط به انتقال و جايابى دانشجويان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى برحسب مورد.


- انجام امور مربوط به انتقال دانشجويان ايرانى خارج از کشور به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى داخل کشور.


- تشکيل جلسات و نشست‌هاى دانشجوئى برحسب ضرورت به‌منظور شناخت معضلات و مشکلات دانشجوئى و ارائهٔ راه‌حل مناسب.


- بازديد از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى به‌منظور بررسى مسائل رفاهي، دانشجوئى و خدمات آموزشى.


- تهيه و تنظيم آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، ضوابط و مقررات دانشجوئى در زمينه‌هاى دانشجوئى و رفاهى و ... و پيشنهاد آن به مراجع ذيربط.


- شرکت در جلسات و کميسيون‌هائى که در ارتباط به مسائل و خدمات دانشجوئى تشکيل مى‌گردد.

نيروى انسانى

- ادارهٔ کل امور دانشجويان داخل:


- مدير کل


- معاون


- مسئول دفتر


- عضو هيئت علمى


- کارشناس مسئول مشاورهٔ دانشجوئى


- کارشناس مسئول دبيرخانهٔ شوراى انتقال دانشجويان ايرانى از خارج به داخل


- کارشناس مسئول دبيرخانهٔ کميسيون مرکزى بررسى موارد خاص


- کمک کارشناس امور دانشجوئى


- کمک کارشناس امور دانشجوئى


- مسئول امور دفترى و بايگانى


- بايگان

ادارات زيرگروه

ادارهٔ خدمات آموزشى

- تنظيم آئين‌نامه‌هاى اجرائى و دستورالعمل‌هاى لازم در ارتباط به قانون آموزش رايگان.


- انجام امور مربوط به آموزش رايگان و مؤسسات آموزش عالى.


- تائيد مدارک تحصيلى و ريز نمرات دانش‌آموختگان.


- تنظيم و پيشنهاد آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاى مربوط به دانشجويان مشمول خدمت وظيفهٔ عمومى شاغل به تحصيل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى کشور، ارائهٔ پيشنهاد به مراجع ذيربط.


- انجام امور مربوط به دانشجويان مشمول خدمت وظيفهٔ عمومى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى.


- رسيدگى به موارد خاص آموزشى دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى کشور و انجام امور مربوط.


- رسيدگى به امور مربوط به انتقال دانشجويان ايرانى از خارج از کشور به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى داخل کشور.


- انجام ساير خدمات آموزشى محوله به حوزهٔ ستادى وزارت برحسب مقررات.

نيروى انسانى

- ادارهٔ خدمات آموزشى:


- رئيس (کارشناس)


- کارشناس مسئول


- کارشناس


- کاردان


- کمک کارشناس

ادارهٔ تسهيلات دانشجوئى

- تدوين آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاى مربوط به امور رفاهى دانشجويان.


- برنامه‌ريزى هماهنگى با دستگاه‌هاى اجرائى ذيربط براى تأمين امکانات و مواد غذائى موردنياز سلف سرويس‌ها و خوابگاه‌هاى دانشجوئى.


- برنامه‌ريزى و هماهنگى با دستگاه‌هاى اجرائى ذيربط براى گسترش پوشش بيمه و خدمات بهداشت و درمان دانشجويان.


- نظارت بر نحوهٔ ادارهٔ خوابگاه‌ها، سالن‌هاى غذاخورى دانشجويان، مراکز بهداشت و درمان و ديگر مراکز خدمات دانشجوئى در دانشگاه‌ها براساس مقررات مصوّب.


- ارائهٔ پيشنهادات و برنامه‌هاى لازم براى توسعه، ارائهٔ خدمات رفاهى به دانشجويان در زمينه‌هاى مختلف.

نيروى انسانى

- ادارهٔ تسهيلات دانشجوئى:


- رئيس (کارشناس)


- کارشناس


- کارشناس

ادارهٔ امور دانشجويان خارجى (غير ايرانى)

- انجام امور مربوط به پذيرش و اشتغال به تحصيل دانشجويان غير ايرانى در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى داخل کشور.


- انجام امور مربوط به اعطاء بورس تحصيلى دولت جمهورى اسلامى ايران به دانشجويان غير ايرانى.


- نظارت بر امر تحصيل و زندگى دانشجويان غير ايرانى شاغل به تحصيل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى کشور.


- انجام امور تحصيلى مربوط به پناهندگان و يا معاونين غير ايرانى شاغل به تحصيل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى کشور.


- ارتباط و هماهنگى با دستگاه‌هاى اجرائى ذيربط براى تسهيل پذيرش، ورود و تحصيل اتباع ايرانى در کشور.


- ارائهٔ پيشنهادات و راهکارهاى لازم براى جذب بهتر داوطلبان غير ايرانى و توزيع بورس بين کشورهاى جهان.


- تنظيم دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه‌هاى مربوط به پذيرش و تحصيل اتباع غير ايرانى در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى داخل کشور.

نيروى انسانى

- ادارهٔ امور دانشجويان خارجى (غير ايرانى):


- رئيس (کارشناس)


- کارشناس مسئول


- کاردان


- کمک کارشناس