- برنامه‌ريزى جهت برگزارى کلاس‌هاى آمادگى آزمون در مقاطع کارشناسى ارشد و دکترى جهت دانشجويان و داوطلبان شاهد و ايثارگر.


- تهيه و تدوين و اجراء تقويت بنيه علمى و هدايت تحصيلى براى دانشجويان شاهد و ايثارگر.


- بررسى و رسيدگى به مشکلات مربوط به امور آموزشى دانشجويان شاهد و ايثارگر.


- تهيه و تنظيم آئين‌نامه‌هاى آموزشى مربوط به دانشجويان شاهد و ايثارگر با هماهنگى معاونت آموزشى.


- بررسى و شناخت وضع موجود دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى از نظر تجهيزات و امکانات لازم جهت استفادهٔ مناسب دانشجويان شاهد و ايثارگر.


- رسيدگى به امور رفاهى و کمک آموزشى دانشجويان شاهد ايثارگر.


- انجام فعاليت‌هاى کمک آموزشى و فوق برنامه (با همکارى واحدهاى ذيربط در معاونت‌هاى ديگر) در جهت حفظ روحيهٔ ايثارگرى و تنظيم برنامه‌هاى بازديد از مراکز علمى و فرهنگى براى آنان.


- ارائهٔ خدمات علمي، فرهنگى و تخصصى به ساير ارگان‌ها و نهادهاى متقاضى در قالب پروژه‌هاى تحقيقاتى مربوط در زمينهٔ مسائل علوم انساني، علوم تجربى و فنى و مهندسى.

نيروى انسانى

- ادارهٔ کل امور ايثارگران:


- مديرکل


- معاون


- مسئول دفتر

زيرگروه‌ها

ادارهٔ کل آموزش و پژوهش

- همکارى در برنامه‌ريزى کلاس‌هاى تقويت بنيهٔ علمى داوطلبين ورود به دانشگاه‌ها با وزارت آموزش و پرورش برحسب مورد.


- برنامه‌ريزى و اجراء دوره‌هاى آمادگى کارشناسى ارشد و دکترى جهت دانشجويان شاهد و ايثارگر.


- برنامه‌ريزى و نظارت بر تشکيل کلاس‌هاى تقويتى و گروه‌هاى درسى.


- برنامه‌ريزى و تدوين آئين‌نامه‌ها در جهت ايجاد گروه‌هاى درسى و تقويتى و اساتيد مشاور.


- راهنمائى دانشجويان در جهت ادامهٔ تحصيل، تغيير رشته و ... .


- تهيهٔ طرح‌هاى آموزشى و پژوهشى جهت بالا بردن کيفيت آموزشى دانشجويان شاهد ايثارگر.


- بررسى و پژوهش در مورد وضعيت تحصيلى دانشجويان شاهد و ايثارگر و کنترل سطح علمى و پيشرفت تحصيلى آنها.

نيروى انسانى

- ادارهٔ آموزش و پژوهش:


- رئيس (کارشناس)


- کارشناس


- کارشناس

ادارهٔ امور ايثارگران

- برنامه‌ريزى و اجراء طرح‌هاى پژوهشى و انتشاراتى در جهت ارتقاء علمى و فرهنگى دانشجويان.


- برنامه‌ريزى و اجراء و برگزارى مسابقات علمى - هنرى و فرهنگى (افزايش انگيزه‌هاى پيشرفت علمى و فرهنگى).


- برنامه‌ريزى در جهت رفع تنگناهاى معيشتى ايثارگران براى بهبود بخشيدن وضعيت علمى آنها.


- برنامه‌ريزى در جهت تشکيل بانک اطلاعات دانشجويان شاهد و ايثارگران.


- تهيهٔ طرح‌هاى اجرائى جهت آسايش بيشتر جانبازان (بيش از ۷۰%) و نظارت بر حسن اجراء آن در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى.

نيروى انسانى

- ادارهٔ امور ايثارگران:


- رئيس (کارشناس)


- کارشناس


- کارشناس